KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 NĂM 2021

Thứ sáu - 04/03/2022 14:11

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 NĂM 2021

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2021

UBND HUYỆN BẢO LÂM

TRƯỜNG PTDTNT THCS BẢO LÂM

                            SỐ:78 /KH-DTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bảo Lâm, ngày 02 tháng 9 năm 2021

 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8/2021:

1. Ưu điểm :

a. Triển khai các văn bản chỉ đạo chuyên môn của cấp trên:

- Đã triển khai văn bản số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT.

- Đã triển khai văn bản số 10/PGDĐT-THCS ngày 07 tháng 01 năm 2021 về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; số 221/PGDĐT-THCS ngày 02 tháng 7 năm 2021 về triển khai thực hiện chương trình  giáo dục trung học năm học 2021 -2022 và một số văn bản hướng dẫn dạy học theo mô hình THM khối 7,8,9.

- Đã triển khai thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT qui định về đánh giá học sinh THCS chương trình GDPT.

- Đã triển khai công văn số 249/PGDĐT-THCS ngày 20 tháng 8 năm 2021 về hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp huyện dành cho học sinh THCS năm học 2021 – 2022.

b. Nhiệm vụ chính trị,  tư tưởng, đạo đức, lối sống:

- Chấp hành nghiêm phòng chống dịch covid – 19.  

- Thực hiện nghiêm túc qui chế của ngành, nhà trường theo qui định.

- Lãnh đạo trường và TTCM đã tham gia học tập chính trị nghiêm túc do BTG Huyện Ủy báo cáo.

c. Các tổ chuyên môn:

- Đã tổ chức BDHSG 9 từ cuối HKII xuyên suốt trong hè.

- Tổ trưởng đã tham mưu tốt cho CM phân công giảng dạy, chủ nhiệm. Tích cực đôn đốc, giúp đỡ GVBM kịp thời xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn và đã hoàn thiện dự thảo đề cương xây dựng kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn.

- GVBM đã hoàn thành cơ bản xây dựng PPCT các bộ môn 6 theo văn bản hướng dẫn chuyên môn của PGD. Riêng khối 7,8,9 GVBM đã điều chỉnh thực hiện theo mẫu năm học trước.

- Các tổ đã xây dựng đồng bộ về thời điểm KT, đánh giá cho toàn khối 6,7,8,9 ở các bộ môn.

- Đã biên chế lớp: K6 - 02 lớp; K7- 02 lớp; K8 - 02 lớp; K9 - 02 lớp.

- T. Tân đã hoàn thành tốt việc chuyển trường trên hệ thống cho e Ka Thúy – Lớp 6a2.

- C.Huế B và C.Năm đã tích cực liên hệ cha mẹ học sinh và thu nhận hồ sơ tuyển sinh 6 đầy đủ. Đã báo cáo kịp thời về CM số liệu học sinh đã học môn Tiếng Anh chương trình đề án.

2. Hạn chế:

- Chưa có các văn bản hướng dẫn cụ thể về các môn học GDĐP và Hoạt động TNHN lớp 6.

- Các tổ còn bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục lớp 6 CT mới.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2021:

1. Chính trị tư tưởng – Đạo đức tác phong:

- Chào mừng năm học mới 2021-2022.

- Đảm bảo giờ giấc làm việc.

- Đảm bảo duy trì sĩ số học sinh ngay đầu năm học.

- Giáo viên thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, tự giác, chủ động trong công việc. Không vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Xác định đúng động cơ học tập, trang phục tác phong đúng quy định.

2. Chuyên môn:

- Triển khai các văn bản chỉ đạo chuyên môn của cấp trên.

- Tổ tiếp tục bám sát các văn bản của Sở và Phòng GDĐT. Nghiên cứu kỹ thông tư 22 của BGD về đánh giá học sinh THCS chương trình GDPT.

- Tổ hoàn thiện phê duyệt KHDH. Đôn đốc hướng dẫn GV phụ trách môn GDĐP và hoạt động TNHN xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn theo các phụ lục để trình TTCM duyệt. Nộp về Hiệu trưởng và CM ngày 10.9.2021.

- Tổ triển khai kế hoạch dạy học của giáo viên, tổ chuyên môn, triển khai cho giáo viên đăng ký chỉ tiêu thi đua thực hiện trong năm học, tên chuyên đề, sáng kiến. Duyệt chỉ tiêu bộ môn; chỉ tiêu lớp chủ nhiệm. Đăng kí chỉ tiêu với CM trường.

- Kiểm tra việc dạy BD đội tuyển lần 1; HSG khảo sát lần 1, GV dạy coi, chấm nộp bài, đề, kết quả về CM trước ngày 03/10/2021.

- GVBM Tiếng Anh theo dõi thời gian tổ chức tập huấn môn Tiếng Anh mô đun 1 và 4 trong chương trình GDPT 2018 từ ngày 06.9.2021 đến hết tháng 01.2021.

- GVBM nghiên cứu công văn 5512 về soạn giáo án, tổ trưởng chủ trì họp tổ, nhóm thống nhất soạn giảng cho phù hợp.

- GVBM Toán, Văn, Anh lớp 6 tổ chức cho học sinh kiểm tra và nộp kết quả về CM.

- Phân công chuyên môn, lên TKB và hoàn thiện các loại hồ sơ chuyên môn.

- Rà soát chất lượng bộ môn lớp giảng dạy; Chất lượng lớp chủ nhiệm; đăng kí chỉ tiêu năm 2021-2022.

- Thực hiện nghiêm túc hồ sơ chuyên môn điện tử. Tiếp tục dạy BDHSG lớp 9. Ổn định nề nếp đầu năm.

- Tiếp tục tham dự tập huấn bồi dưỡng chuyên môn theo công văn.

- Giảng dạy theo phân phối chương trình từ tuần 01 đến tuần 02.

- Chuẩn bị chủ động phòng phương án dạy học trực tuyến cho học sinh.

3. Công tác chủ nhiệm:

  • GVCN hoàn thành đầy đủ thông tin các lớp trên cơ sở dữ liệu. Rà soát kiểm tra lại đầy đủ thông tin trong học bạ (Lấy GKS làm gốc để đối chiếu thông tin).
  • Duy trì nề nếp học tập học sinh. Nắm, phân loại các đối tượng học sinh của lớp, xây dựng tổ chức lớp chặt chẽ, thống nhất, đảm bảo nề nếp kỷ cương.
  • Thành lập hội đồng tự quản ở các lớp.
  • Trang trí các phòng học đảm bảo không gian dạy học theo mô hình THM.

4. Công tác khác:

  • C. Lam nhận sách giáo khoa 6, phân phát cho các lớp.
  • C.Huệ chuẩn bị thiết bị dạy học phục vụ cho GVBM.
  • Lập dự trù kinh phí văn phòng phẩm phục vụ công tác hành chính và chuyên môn cho năm học mới (Thầy Cường, Thầy Toàn).

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Thời gian

 

Nội dung công việc

Biện pháp

Hình thức tổ chức

Thực hiện

Điều chỉnh, bổ sung

TUẦN 01

Tuần 01/9

Từ ngày

     30/8/2021

đến ngày

05/9/2021

1. Tập huấn SGK HĐTNHN lớp 6

Theo kế hoạch trường

C. Huệ, toàn thể GV

 

 

2. Điều chỉnh phân công CM ở  bộ môn HĐTN-HN 6.

Theo kế hoạch trường

CM, C.Năm, C.Huế

 

3. Tiếp tục duy trì bồi dưỡng HSG 9.

Theo KH trường

GVDBD

 

 

4. Điều chỉnh và hoàn thiện kế hoạch giáo dục các bộ môn tối ưu nhất.

Theo kế hoạch trường

TTCM, GVBM

 

TUẦN 02

Tuần 02/9

Từ ngày

06/9/2021

đến ngày

12/9/2021

 

1.Phê duyệt kế hoạch dạy học bộ môn.

Theo kế hoạch trường

Hiệu trưởng, CM, TTCM

 

 

 

2.Duy trì BDHSG 9

Theo kế hoạch trường

GVDBD

 

 

 

3. Cập nhật danh sách cán bộ GV, HS vào các phần mền trực tuyến, cơ sở dữ liệu ngành.

Theo kế hoạch trường

Nhóm CNTT

 

 

 

4. Rà soát chất lượng bộ môn lớp giảng dạy; Chất lượng lớp chủ nhiệm. Thảo luận đăng ký các chỉ tiêu năm học 2021-2022.

Theo kế hoạch trường

TTCM, GVBM, GVCN

 

 

TUẦN 03

Tuần 03/9

Từ ngày

13/9/2021

đến ngày

19/9/2021

1.Triển khai PCCM, TKB

Theo kế hoạch trường

CM, GVBM, GVCN

 

2.Hướng dẫn thực hiện hồ sơ điện tử. Triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT.

Theo kế hoạch trường

T. Tân, C.Linh, GVBM

 

3. Phê duyệt kế hoạch giáo dục tổ CM.

Theo kế hoạch trường

HT, CM.

 

 

4.Tiếp tục duy trì bồi dưỡng HSG 9.

Theo kế hoạch trường

GVDBD

 

 

 

5. Nhận phát học phẩm cho lớp chủ nhiệm, đôn đốc bao bọc sách vở,  kiểm tra ĐDHS.

Theo kế hoạch trường

GVCN

 

6. Tổ chức kiểm tra chất lượng 03 môn Toán, Văn, Anh 6. 

Theo kế hoạch trường

C.Huế, C.Hạnh, C. Niềm

 

 

 

TUẦN 04

Tuần 04/9

Từ ngày

20/9/2021

đến ngày

26/9/2021

1. Dạy và học tuần 01

Theo PPCT

Toàn thể GV

 

 

2.Tổ CM triển khai kế hoạch dạy học.

Theo kế hoạch trường

TTCM

 

 

 

3. Triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục 2021 – 2022.

Theo kế hoạch trường

HT, PHT phụ trách

 

4. Tăng cường BDHSG 9.

Theo kế hoạch trường

GVDBD

 

TUẦN 05

Tuần 05/9

Từ ngày

27/9/2021

đến ngày

03/10/2021

1.Dạy và học tuần 02

Theo PPCT

Toàn thể GV

 

 

2. Chuẩn bị đăng kí tên dự án dự thi KHKT cấp huyện học sinh trung học năm học 2021-2022.

Theo kế hoạch trường

Các tổ CM

 

 

 

3. Triển khai kế hoạch KTNB trường học.

Theo kế hoạch trường

HT,PHT,  TTND

 

 

4. TTCM kiểm tra hồ sơ CM điện tử đầu năm báo cáo lãnh đạo trường.

Theo kế hoạch trường

TTCM, GVBM

 

5. Báo cáo kết quả BDHSG 9 về CM (Chốt danh sách đội tuyển)

Theo kế hoạch trường

GVDBD, TTCM

 

 

 

                                                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                                 Huỳnh Thị Hoa

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây