KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM HỌC 2021- 2022

Thứ sáu - 04/03/2022 14:15

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM HỌC 2021- 2022

UBND HUYỆN BẢO LÂM

TRƯỜNG PTDTNT THCS BẢO LÂM

                   Số:       /KH-DTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bảo Lâm, ngày 05 tháng 12 năm 2021

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2021

            

  1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 11/2021:

1. Ưu điểm :

a. Triển khai các văn bản chỉ đạo chuyên môn của cấp trên:

+ Đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo chuyên môn của PGD đến các tổ CM:

- Văn bản số 1986/SGDĐT ngày 03/11/2021 V/v triển khai bồi dưỡng các mô đun thực hiện chương trình GDPT 2018 đại trà mô đun 4 cho CBQL, GV;

- Văn bản số 373/SGDĐT ngày 12/11/2021 V/v tập huấn cho giáo viên Tin học cấp THCS;

- Văn bản số 2158/SGDĐT ngày 23/11/2021 V/v triệu tập giáo viên Tiếng Anh tham gia BDNVSP đợt 2.

- Văn bản số 429/PGDĐT; Cv 428/PGDĐT ngày 01/12/2021 V/v thực hiện lồng ghép giáo dục ATGT cho học sinh cấp THCS; chuẩn bị cuộc thi KHKT và TNST cấp huyện.

b. Nhiệm vụ chính trị,  tư tưởng, đạo đức, lối sống:

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt chào mừng 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Giáo viên đã chủ động giờ giấc làm việc trực tiếp kết hợp phòng phương án dạy học trực tuyến nếu có dịch Covid-19.

- Đảm bảo duy trì kỉ cương nề nếp trong dạy và học, duy trì sĩ số học sinh sau khi nhận bàn giao về trường PTDTNT THCS Bảo Lâm học tập.

- Giáo viên thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, tự giác, chủ động trong công việc.

c. Các tổ chuyên môn:

- T. Thu và C. Huế B đã được BGDĐT cấp giấy chứng nhận đã tham gia hoàn thành tốt sản phẩm dự thi thiết kế BGĐT.

- GV dự thi GVG, CNG cấp huyện đã hoàn thành nộp báo cáo biện pháp bản cứng về BTC hội thi đúng lịch.

- Đảm bảo việc BDHSG theo đúng kế hoạch của nhà trường (đúng tiết, đúng buổi và có điểm danh học sinh ghi chép vào sổ cá nhân).

- Đã tổ chức thi thử khảo sát đội tuyển và chính thức chọn được 09 học sinh tham dự kỳ thi HSG cấp huyện vào ngày 18/12/2021.

- T. Tân đã nhập thông tin học sinh dự thi HSG, KHKT cấp huyện lên VNPT.

- Gv đã tích cực tham dự thi GVG, CNG cấp trường năm học 2021-2022 đạt kết quả 100%.

- Đã triển khai thực hiện kế hoạch BDTX của tổ và cá nhân năm học 2021-2022.

- Các tổ đã triển khai xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo NCBH, chuyên đề theo văn bản số 97/KH-DTNT ngày 30/9/2021 của nhà trường và triển khai dạy học Stem, hoạt động TNST theo môn học. Đã thực hiện được 02 chủ đề/ 02 tổ.

- Đã tổ chức kiểm tra giữa kỳ I cho học sinh trong tuần 10 và 11 nghiêm túc. Tổ CM lưu hồ sơ kiểm tra đúng qui chế.

- Tham gia sơ khảo thẩm định dự án KHKT cấp trường. Hoàn thiện hồ sơ trước 06.11.2021.

- Nhóm Thể dục đã lên phương án tổ chức tập luyện HKPĐ năm học 2021-2022.

            - Đã tiến hành kiểm tra nội bộ ( Kiểm tra chuyên đề tổ KHTN và Gv).

            - Đã tham gia tập huấn Chương trình GDPT 2018.

- Đã hoàn thiện và chuẩn bị hồ sơ KĐCL để phục vụ Đoàn kiểm tra.

d. Công tác chủ nhiệm:

- Có các giải pháp giáo dục học sinh ý thức tự giác chấp hành nội quy nhà trường, ý thức tự học.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện CMHS của lớp trong việc giáo dục nề nếp học tập học sinh ngay từ ngày đầu học sinh trở về trường học trực tiếp.

- Đã tích cực bám sát 15’ đầu giờ, tổ chức cho các nhóm khảo, kiểm tra việc học thuộc và chuẩn bị bài.

- Đã tăng cường rèn kỹ năng viết chữ cho một số học sinh khối 6 còn chậm.

e. Công tác khác:

- Giáo viên trực hướng dẫn học sinh tự học buổi tối nghiêm túc.

2. Hạn chế:

* Về nề nếp:

- Vẫn có Giáo viên vào lớp muộn, vào họp trễ.

            * Về chuyên môn:

- Giáo viên tổ chức các hoạt động sôi nổi trong giờ học chưa nhiều. Giám sát học sinh trong lớp chưa bao quát tốt vẫn để học sinh ngồi làm việc riêng trong giờ học.

            - GV chưa nộp file đề kiểm tra về trường đăng tải trên hệ thống trang web trường.

- Việc xem thông báo CM tại zalo nhóm Thông báo chuyên môn chưa kịp thời dẫn đến báo cáo trễ hoặc không báo cáo.

- Các lớp học sử dụng kệ sách trong phòng học chưa đúng với góc thư viện theo mô hình THM. GVCN 7,8,9 chưa sử dụng biển tín hiệu nhóm để GV tổ chức hoạt động nhóm trong các giờ học.

            B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2021:  

            I. Công tác tư tưởng chính trị đạo đức tác phong:

- Thực hiện nghiêm túc quy pháp chế chuyên môn;

- Tập trung ổn định nề nếp kỉ cương trong nhà trường;

- Tham gia các hoạt động chào mừng Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. 

              II. Công tác chuyên môn:

- Triển khai các văn bản của PGD.

- Giảng dạy theo phân phối chương trình từ tuần 11 đến tuần 15. Đảm bảo đúng đủ kịp chương trình hết tuần 15.

- Duy trì nề nếp, chú trọng đảm bảo giờ giấc ra vào lớp.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG theo TKB buổi chiều.  

- Báo cáo kết quả điểm kiểm tra giữa kỳ về CM.

- Tổ trưởng CM tăng cường công tác kiểm tra cập nhật điểm, hồ sơ điện tử trên VNEDU.

- Tăng cường công tác đăng tin bài trên hệ thống website.

- GV Tiếng Anh và Thể dục duy trì Hoạt động CLB Tiếng Anh, TDTT theo kế hoạch.

- Các tổ tiếp tục thực hiện các chuyên đề, chủ đề, dạy học Stem theo kế hoạch.

- Tích cực sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

- Tăng cường sử dụng ĐDDH và các phương tiện dạy học có hiệu quả.

- Chú trọng phê, đánh giá, nhận xét sổ đầu bài có tính giáo dục.

- Chủ động dạy bù các tiết nghỉ do ốm đau, việc gia đình và nghĩ lễ.

- TTCM kiểm tra thực hiện chương trình đến hết Tuần 12 báo cáo về CM.

- Sinh hoạt tổ CM theo qui định (Lần 01 sau họp CM tuần 02, lần 03 Tuần 02 trong tháng). Tránh họp tranh thủ. Chú trọng vào NCBH, chuyên đề, dạy học Stem, trải nghiệm môn học, trao đổi các thông tư, luật CCVC, Chương trình GDPT 2018. Bàn biện pháp nâng cao chất lượng sau khi kiểm tra giữa kỳ.

- Ra đề cương cho học sinh ôn tập kiểm tra HKI. Ra đề kiểm tra HKI kèm theo ma trận, đáp án.

- BGH và TTCM dự giờ giáo viên.

- Điều chỉnh PCCM và TKB từ Tuần 11 (Cô Huế A ra dạy, đã hết chế độ nghỉ sản).

            III. Công tác khác:

- Trực hướng dẫn học sinh tự học theo nhiệm vụ yêu cầu tại lịch.

- GVCN 7,8,9 trang trí lại góc thư viện ở các lớp học đúng theo mô hình THM. Sử dụng các biển tín hiệu nhóm trên bàn để GV tổ chức hoạt động nhóm trong các giờ học.

            IV. Kế hoạch cụ thể:    

Thời gian

 

Nội dung công việc

Biện pháp

Hình thức tổ chức

Thực hiện

Điều chỉnh

Tuần 1/12

Từ ngày

29/11/2021

đến ngày

05/12/2021

 

1. Dạy và học tuần 11

Theo PPCT

Toàn thể GV

 

2. Tiếp tục bồi dưỡng HSG, hướng dẫn KHKT, hoàn thiện hồ sơ dự thi cấp huyện.

Theo kế hoạch trường

GV dạy BDHSG, Hướng dẫn KHKT

 

3. Đã nộp báo cáo biện pháp về BTC hội thi GVG, CNG cấp huyện

Theo kế hoạch NT

GV dự thi

 

4. Đã tổ chức kiểm tra giữa kỳ nghiêm túc.

 

Theo KH của NT

Các tổ CM, GVBM

 

 

5. Hoàn thiện hồ sơ KTNB tháng 11

Theo KH trường

Ban KTNB tổ KHTN

 

Tuần 2/12

Từ ngày

06/12/2021

đến ngày

12/12/2021

 

1. Dạy và học tuần 12. Điều chỉnh TKB môn KHTN 7, thực hiện tuần 13.

Theo PPCT

Toàn thể GV, CM

 

2. Chuẩn bị báo cáo biện pháp, thi thử báo cáo trực tuyến chuẩn bị thi GVG, CNG huyện.

Theo kế hoạch NT

TTCM góp ý trực tiếp cho GV dự thi

 

3. Dự giờ giáo viên

Theo kế hoạch NT

BGH, TTCM

 

4. Kiểm tra nội bộ tháng 12

Theo kế hoạch KTNB

Thành viên KTNB trường

 

5. Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG cấp huyện

Theo kế hoạch của NT

T. Toàn, T. Danh, C. K. Hoa

 

6. Tiếp tục thực hiện NCBH, chuyên đề, dạy học Stem, …

Theo kế hoạch của NT

Các tổ CM

 

7. Tham gia dự thi KHKT cấp huyện

Nộp hồ sơ tại trường THCS Quang Trung trước 11h ngày 06.12.2021

GV hướng dẫn NCKH

 

8. Chủ động dạy bù kịp  chương trình

Theo kế hoạch của NT

Các tổ CM

 

9. Cập nhật điểm kiểm tra giữa kỳ trên hệ thống Vnedu

Theo kế hoạch của NT

GVBM

 

10. Báo cáo điểm kiểm tra giữa kỳ về CM

Theo kế hoạch của NT

GVBM

 

11. Báo cáo tiến độ thực hiện CT hết tuần 12 về CM

Theo kế hoạch của NT

TTCM

 

Tuần 3/12

Từ ngày

13/12/2021

đến ngày

19/12/2021

 

1. Dạy và học  tuần 13

Theo PPCT

Toàn thể GV

 

2. Kiểm tra nội bộ trường tháng 01

Theo KH kiểm tra nội bộ

Thành viên theo kế hoạch

 

3. Tiếp tục dự giờ giáo viên

Theo kế hoạch của NT

BGH, TTCM

 

4. Thảo luận tổ, nhóm ra đề cương ôn tập HKI, ra đề kiểm tra.

Theo kế hoạch của NT

Các tổ CM

 

5. Cập nhật hồ sơ trên VNEDU

Theo kế hoạch của NT

Toàn thể GV

 

6. Tiếp tục BDHSG và Thi HSG cấp huyện

Theo KH của nhà trường và lịch PGD

GVDBD, đội tuyển dự thi HSG cấp huyện

 

7. Tiếp tục thực hiện NCBH, chuyên đề, dạy học Stem, …

Theo kế hoạch của NT

Các tổ CM

 

Tuần 4/12

Từ ngày

20/12/2021

đến ngày

26/12/2021

 

1. Dạy và học  tuần 14

Theo PPCT

Toàn thể GV

 

2. Duyệt đề cương ôn tập HKI. Triển khai đề cương đến các lớp.

Theo kế hoạch CM

GVBM

 

3. Dự thảo kế hoạch ôn tập và kiểm tra HKI. Tiến hành ôn tập theo đề cương.

Theo kế hoạch CM

CM, GVBM

 

4. Ra đề kiểm tra HKI.

Theo kế hoạch CM

GVBM

 

5. Kiểm tra nội bộ tháng 12

Theo kế hoạch KTNB trường

Thành viên tổ kiểm tra

 

6. Nộp đề, đáp án kiểm tra HKI kèm theo đề cương, ma trận về TTCM.  

Theo kế hoạch CM

GVBM

 

Tuần 5/12

Từ ngày

27/12/2021

đến ngày

02/01/2022

1. Dạy và học tuần 15

Theo PPCT

Toàn thể GV

 

2. Tiếp tục ôn tập kiểm tra HKI

Theo kế hoạch của NT

Toàn thể GV

 

3. Dự kiến lên lịch kiểm tra HKI, tổ chức kiểm tra trong tuần 16.

Theo kế hoạch của NT

Phó hiệu trưởng CM

 

 

4. Tách đề kiểm tra HKI nộp về văn thư photo.

Theo kế hoạch của NT

GVBM

 

5. Hoàn thiện hồ sơ KTNB tháng 12

Theo kế hoạch của NT

Ban KTNB

 

6. Triển khai các CV đánh giá học sinh.

Theo kế hoạch của NT

TTCM

 

7. Đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động GD tổ HKI.

Theo kế hoạch của NT

TTCM

 

8. Hoàn thiện hồ sơ chuyên đề các bộ môn, sản phẩm Stem HKI, Trải nghiệm môn học, ...

Theo kế hoạch của NT

Các tổ CM

 

 

                                                    

Bảo Lâm, ngày 05 tháng 12 năm 2021

                 P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây