KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM HỌC 2021 - 2022

Thứ sáu - 04/03/2022 14:14

z3124911109857 6df1f1fe90767afbcc656ca948223a3e

z3124911109857 6df1f1fe90767afbcc656ca948223a3e

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2021

UBND HUYỆN BẢO LÂM

TRƯỜNG PTDTNT THCS BẢO LÂM

                          SỐ:      /KH-DTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bảo Lâm, ngày 09 tháng 11 năm 2021

 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 10/2021:

1. Ưu điểm :

a. Triển khai các văn bản chỉ đạo chuyên môn của cấp trên:

- Đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo chuyên môn của PGD đến các tổ CM.

- Đã triển khai văn bản số 1735/SGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2021 về dự thi thiết kế bài giảng điện tử do bộ Giáo dục tổ chức.

b. Nhiệm vụ chính trị,  tư tưởng, đạo đức, lối sống:

- Chấp hành nghiêm phòng chống dịch covid – 19.  

- Thực hiện nghiêm túc qui chế của ngành, nhà trường theo qui định.

- Lãnh đạo trường và giáo viên đã nhận bàn giao học sinh về học tại trường PTDTNT THCS Bảo Lâm đúng đủ số lượng theo biên bản bàn giao học tạm tại trường THCS.

c. Các tổ chuyên môn:

- T. Thu và C. Huế đã hoàn thành nộp bài dự thi thiết kế bài giảng điện tử do bộ Giáo dục tổ chức bám sát thể lệ theo văn bản số 1735/SGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2021.

- GVBM đã chủ động tự bù bổ sung kiến thức theo mô hình THM. Riêng môn Tiếng Anh 6 và Hóa 7 dạy bổ trợ theo lịch nhà trường.

- Đã thảo luận các bước xây dựng kế hoạch bài dạy các bộ môn, thống nhất tỷ lệ kiểm tra đánh giá của các phân môn trong môn KHTN.

- Duyệt bản đăng ký BDTX và  kế hoạch BDTX cá nhân. Hoàn thành nộp kế hoạch BDTX tổ chuyên môn về trường đúng qui định.

- Thảo luận phương pháp sinh hoạt nhóm chuyên môn, tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề của tổ về xây dựng kế hoạch bài dạy theo CV 5512. Đã lên kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo hướng NCBH. Thống nhất đăng ký các chủ đề dạy học.

- T. Danh, T. Toàn, C.K. Hoa đã duy trì nghiêm túc công tác BDHSG 9 trực tuyến, trực tiếp đúng kế hoạch của nhà trường.

- Tất cả GVBM đã đang tham gia tập huấn  modul 4 chương trình GDPT 2018 theo lịch.

- Tổ trưởng đã điều hành quản lý tổ thực hiện tốt công tác chuyên môn dạy học trực tiếp. Điều chỉnh kế hoạch dạy học, hoàn thiện kế hoạch giáo dục tổ CM.

- Các tổ đã hoàn thiện phê duyệt kế hoạch dạy học các bộ môn điều chỉnh chương trình phù hợp thực tế tại trường, đảm bảo các yêu cầu theo văn bản 285 của PGD kèm theo các phụ lục tại CV 4040 của BGD đúng tiến độ.

-  Triển khai kế hoạch dạy học của giáo viên, tổ chuyên môn, tiếp tục rà soát chất lượng bộ môn lớp giảng dạy; chất lượng lớp chủ nhiệm; đăng kí chỉ tiêu năm 2021-2022.

- Các tổ đã họp và đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được. Điều chỉnh rút kinh nghiệm bổ sung. Có đề xuất tham mưu cho nhà trường.

- TTCM đã kiểm tra quy chế chuyên môn đầu năm để chấn chỉnh kịp thời: Lịch báo giảng, cập nhật kế hoạch dạy học  trên Vnedu trong tuần 6.

2. Hạn chế:

- Giáo viên chưa đầu tư và nghiên cứu kĩ xây dựng các kế hoạch dạy học ở khối 6.

- Chưa chủ động hoàn thành nhiệm vụ được giao, báo cáo và tiến độ hoàn thành một số công việc còn chậm, một số giáo viên chưa cập nhật kế hoạch dạy học, lịch báo giảng lên VNedu ngày đầu tuần 6.

- Một số GVCN chưa phối hợp với Tổng PTĐ trong việc ổn định nề nếp xếp hàng chào cờ đầu tuần. Chưa bám sát 15’ đầu giờ.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2021:

1. Chính trị tư tưởng – Đạo đức tác phong:

- Giáo viên chủ động giờ giấc làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến phòng chống dịch Covid-19.

- Đảm bảo duy trì kỉ cương nề nếp trong dạy và học, đảm bảo sĩ số học sinh sau khi nhận bàn giao về trường PTDTNT THCS Bảo Lâm học tập.

- Giáo viên thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, tự giác, chủ động trong công việc.

2. Chuyên môn:

Đảm bảo việc BDHSG phải theo đúng kế hoạch của nhà trường (đúng tiết, đúng buổi và có điểm danh học sinh ghi chép vào sổ cá nhân).

Tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra lựa chọn đội tuyển chính thức tham dự thi HSG cấp huyện. Lập danh sách chốt học sinh theo mẫu và nộp về CM ngày 13.11.2021.

T. Tân nhập thông tin danh sách học sinh dự thi HSG cấp huyện lên VNPT.

Tham dự thi GVG, CNG cấp trường năm học 2021-2022.

Triển khai thực hiện kế hoạch BDTX của tổ và cá nhân năm học 2021-2022.

Tăng cường sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng đổi mới.

GV tiếp tục hướng dẫn HS hoàn thiện nội dung chuẩn bị thi KHKT cấp Huyện.

Tổ trưởng duyệt đề cương ôn tập, đề kiểm tra giữa kỳ trước khi tổ chức cho học sinh kiểm tra. Lưu hồ sơ kiểm tra đúng qui chế.

Các tổ triển khai xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo NCBH, chuyên đề theo văn bản số 97/KH-DTNT ngày 30/9/2021 của nhà trường và triển khai dạy học Stem, hoạt động TNST theo môn học.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm theo hướng nghiên cứu bài học, ĐMPP. Tổ chức hội thảo ĐMPP dạy học theo định hướng PTNLHS. Thực hiện dạy học theo chủ đề.

            Các tổ tiến hành kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

Tiếp tục triển khai, hoàn thiện hồ sơ KĐCL để phục vụ Đoàn kiểm tra về trường đầu tuần 09.

3. Công tác chủ nhiệm:

Tăng cường các giải pháp giáo dục học sinh ý thức tự giác chấp hành nội quy nhà trường, ý thức tự học.

Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện CMHS của lớp trong việc giáo dục nề nếp học tập học sinh.

Tích cực bám sát 15’ đầu giờ, tổ chức cho các nhóm khảo, kiểm tra việc học thuộc và chuẩn bị bài.

Tăng cường rèn kỹ năng viết chữ cho một số học sinh khối 6 còn chậm.

4. Công tác khác:

Giáo viên trực hướng dẫn học sinh tự học buổi tối theo đúng qui định nội dung yêu cầu tại lịch trực. Ghi số học sinh vi phạm theo các cột và nhận xét chung, ký tên.

Tổng PTĐ tích hợp sổ theo dõi học sinh tự học tối để đánh giá học sinh vi phạm, trừ thi đua lớp. Đưa vào nội dung sinh hoạt hành chính dưới cờ.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Thời gian

 

Nội dung công việc

Biện pháp

Hình thức tổ chức

Thực hiện

Điều chỉnh, bổ sung

TUẦN 01

Tuần 01/11

Từ ngày

01/11/2021

đến ngày

07/11/2021

1. Tiếp tục soạn giảng theo TKB. Cập nhật hồ sơ lên VNEDu.

Theo kế hoạch trường

GVBM

 

 

2. Tự dạy bù, bổ trợ kiến thức cho học sinh chưa theo học chương trình mô hình THM.

Theo kế hoạch trường

GVBM

 

3. Nghiên cứu biện pháp chuẩn bị dự thi GVG, GVCN giỏi cấp trường.

Theo kế hoạch trường

Các tổ CM

 

4. Hoàn thiện nộp bài dự thi thiết kế bài giảng điện tử theo địa chỉ do BGD tổ chức.

Theo kế hoạch trường

T. Thu, C. Huế

 

5. Tich cực duy trì bồi dưỡng HSG 9.

Theo KH trường

GVDBD

 

 

6. Cập nhật kế hoạch giáo dục tổ CM và kế hoạch dạy học của GV.

Theo kế hoạch trường

TTCM, GVBM

 

7. Tích cực hướng dẫn học sinh NCKHKT cấp huyện

Theo kế hoạch trường

C. Năm, T. Nhị

 

8. Triển khai kế hoạch BDTX.

Theo kế hoạch trường

Các tổ CM

 

9. Hoàn thiện bản đăng ký chỉ tiêu các bộ môn, cá nhân.

Theo kế hoạch trường

GVBM

 

10. Chuẩn bị hồ sơ thi GVG, GVCNG cấp trường

Theo kế hoạch trường

BTC hội thi

 

11. Tiếp tục học tập mô đun 4

Theo lịch chung

GVBM

 

TUẦN 02

Tuần 02/11

Từ ngày

08/11/2021

đến ngày

14/11/2021

 

1. Tiếp tục soạn giảng theo TKB.

Theo kế hoạch trường

GVBM

 

 

 

2. Triển khai kế hoạch KTNB trường học

Theo kế hoạch trường

CM, Các tổ kiểm tra

 

3. Duy trì BDHSG 9

Theo kế hoạch trường

GVDBD

 

 

 

4. Tiến hành kiểm tra nội bộ tổ KHTN, chuyên đề công tác chủ nhiệm.

Theo kế hoạch KTNB

Ban KTNB

 

 

5. CBQL học tập mô đun 4

Theo lịch chung

BGH

 

6. Hướng dẫn NC KHKT đến học sinh trực tuyến

Theo kế hoạch trường

GV hướng dẫn

 

7. Thi GVG, CNG cấp trường

 

GV dự thi

 

8. Duyệt đề cương ôn tập kiểm tra giữa kỳ

Theo kế hoạch trường

GVBM, TTCM duyệt

 

 

TUẦN 03

Tuần 03/11

Từ ngày

15/11/2021

đến ngày

21/11/2021

1. Tiếp tục soạn giảng theo TKB

Theo kế hoạch trường

GVBM

 

2. CBQL học tập mô đun 4   

Theo lịch chung

BGH

 

3. Lập danh sách Gv dự thi GVG cấp trường

Theo kế hoạch trường

TTCM, GVBM

 

 

4. Tiếp tục duy trì bồi dưỡng HSG 9.

Theo kế hoạch trường

GVDBD

 

 

 

5. Tổng kết hội thi GVG, CNG cấp trường

Theo kế hoạch trường

BTC, BGK, thí sinh dự thi

 

6. Báo cáo tiến độ hướng dẫn NCKHKT cho HS

Theo kế hoạch trường

GV hướng dẫn

 

7. Nhập thông tin học sinh dự thi HSG cấp huyện lên VNPT

Theo kế hoạch trường

T. Tân

 

8. Triển khai, tiến hành ôn tập theo đề cương kiểm tra giữa kỳ cho các lớp.

Theo kế hoạch trường

GVBM

 

 

 

TUẦN 04

Tuần 04/10

Từ ngày

22/11/2021

đến ngày

28/11/2021

1. Tiếp tục dạy học bổ trợ cho HS

Theo PPCT

Toàn thể GV

 

 

2. Tiếp tục duy trì hướng dẫn NCKHKT cho học sinh

Theo kế hoạch trường

GV hướng dẫn

 

 

 

3. Báo cáo hoạt động tổ CM tháng 11. Đề xuất tham mưu.

Theo kế hoạch trường

TTCM

 

4. Tăng cường BDHSG 9.

Theo kế hoạch trường

GVDBD

 

5. Duyệt đề kiểm tra giữa kỳ, tách đề nộp về văn phòng photo trước kiểm tra 03 ngày.

Theo kế hoạch trường

GVBM

 

                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                (Đã ký)                                              

 

 

                                    Huỳnh Thị Hoa

 

                                                                                                                                  

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây