Kế hoach xét tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020

Thứ tư - 17/06/2020 13:34

UBND HUYỆN BẢO LÂM                                              CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT THCS BẢO LÂM                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                           

                                          Số: 41/KH-DTNT   Bảo Lâm, ngày 08  tháng 6 năm 2020  

KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS  NĂM HỌC 2019-2020

 

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;

Thực hiện kế hoạch số 112/PGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lâm về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2019 - 2020;

Trường PTDTNT THCS Bảo Lâm xây dựng kế hoạch xét công nhận Tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2019-2020 như sau:

                                 A. YÊU CẦU:

 1. Xét công nhận tốt nghiệp THCS phải đảm bảo yêu cầu chính xác, công bằng, khách quan và thực hiện đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT;
 2. Chấp hành đúng thời gian quy định, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại địa phương trên địa bàn Huyện, tại trường DTNT Liên huyện phía Nam, các trung tâm GDNN - GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS.
 3. Kết quả phản ánh đúng chất lượng dạy và học của cơ sở giáo dục và được thông báo công khai tới học sinh và cha mẹ học sinh.
    B. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS     
   I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ          

1. Hoàn thành nhiệm vụ dạy, học và tổ chức ôn tập cho học sinh

 1. Nhà trường hoàn thành nhiệm vụ dạy học theo đúng kế hoạch và biên

chế năm học do Bộ GD&ĐT qui định trước khi thực hiện việc xét tốt nghiệp

THCS; 

 1. Hoàn thành đúng thời gian và đảm bảo chính xác việc đánh giá, xếp loại học sinh; nhập và ghi đầy đủ kết quả rèn luyện và học tập của học sinh vào sổ gọi tên và ghi điểm, học bạ; 
 2. Tổ chức tốt công tác kiểm tra học kỳ II để hoàn thành việc đánh giá kết

quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp 9 trước ngày 05/7/2020.         
2. Hồ sơ của người học dự xét công nhận tốt nghiệp

 1. Giấy khai sinh (bản sao);
 2. Học bạ (bản chính);
 3. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học;  d, Giấy xác nhận là đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, diện khuyến khích (nếu có) do cấp có thẩm quyền cấp (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);

                    3. Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS

 Nhà trường lập danh sách Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS của đơn vị và đề xuất với phòng GD&ĐT trình Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định thành lập. 

 Thành phần của Hội đồng gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng nhà trường, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, Thư ký là thư ký Hội đồng, Uỷ viên gồm 03 Tổ trưởng chuyên môn trường, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Tổng phụ trách và 02 giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của trường năm học 2019-2020. Thành viên của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và có tinh thần trách nhiệm cao.

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Trương Thăng Long

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

 

2

Huỳnh Thị Hoa

Phó HT

Phó CTHĐ

 

3

Trịnh Đình Hòa

TKHĐ

Thư ký

 

4

Trần Thị Toàn

Trưởng ban TT

Ủy viên

 

5

Phan Ngọc Toàn

Tổ trưởng KHXH 

Ủy viên

 

6

Đặng Bá Cường

Tổ trưởng KHTN

Ủy viên

 

7

Kiều Việt Thu

Tổ trưởng Anh - Năng khiếu

Ủy viên

 

8

Nguyễn Thị Huế 

GVCN 9A

Ủy viên

 

9

Nguyễn Tâm Tân

GVCN 9B

Ủy viên

 

10

Nguyễn Thị Kim Hoa

TPT Đội

Ủy viên

 

 

     4. Lập danh sách người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS 

 1. Đối với người học đang học lớp 9 tại trường: Hiệu trưởng nhà trường chịu tập hợp đủ hồ sơ. Trường hợp người học còn thiếu hồ sơ phải thông báo cho người học trước ngày Hội đồng xét tốt nghiệp THCS làm việc 15 ngày để người học có điều kiện bổ sung hồ sơ.
 2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, nhà trường lập danh sách người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS.

          II. TỔ CHỨC XÉT TỐT NGHIỆP THCS

 1. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp THCS: từ ngày 07/7/2020 đến ngày 08/7/2020.
 2. Điều kiện dự xét công nhận tốt nghiệp: 

                                 Thực hiện theo Điều 4 của Quy chế 11  

 1. Chính sách ưu tiên, khuyến khích

                                  Thực hiện theo Điều 6 của Quy chế 11

 1. Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận và xếp loại tốt nghiệp

                                 Thực hiện theo Điều 7, Điều 8 của Quy chế 11

 5. Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, bằng và bản sao bằng tốt nghiệp THCS

 1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời: HIệu trưởng cấp cho mỗi  người học tốt nghiệp 01 bản;
 2. Bằng tốt nghiệp THCS: Trưởng phòng GD&ĐT cấp cho mỗi người học

tốt nghiệp 01 bản;

 1. Bản sao bằng tốt nghiệp THCS: cấp cùng với bằng tốt nghiệp THCS, tối đa mỗi người học 03 bản (nếu có nhu cầu). 

                                 6. Hồ sơ của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS

 Theo quy định tại thông tư 27/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 12 năm 2016. 

 Các hồ sơ theo quy định tại Điều 10 khoản 2a của Quy chế 11. Tất cả các loại hồ sơ đều sử dụng mẫu thống nhất của Sở và được in trực tiếp từ hệ thống sổ điểm điện tử.

                                 7. Báo cáo và lưu trữ kết quả

a) Báo cáo:

- Ngày 10/7/2020 Nhà trường nộp phòng GD&ĐT các hồ sơ gồm:

+ Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS;

+ Biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS;

+ Bảng thống kế kết quả tốt nghiệp;

+ Danh sách người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS có cột chữ ký học sinh;

+ Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS( lưu ý phải trùng khớp trên phần mềm tốt nghiệp VNPT, trên danh sách công nhận tốt nghiệp có thêm hàng chữ kèm theo Quyết định số....../QĐ-PGDĐT, ngày..../...../2020 của phòng GD&ĐT Bảo Lâm. (Nộp 02 bộ).

                                 b) Hồ sơ lưu trữ: 

 • Quyết định công nhận tốt nghiệp THCS của phòng GD&ĐT;
 • Bảng tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp THCS;
 • Danh sách công nhận tốt nghiệp THCS thuộc loại hồ sơ lưu trữ lâu dài tại nhà trường.
 • Các loại hồ sơ khác lưu trữ đến kỳ xét công nhận tốt nghiệp THCS của năm học tiếp theo.

C. LỊCH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Trước 10/6

 • Thông báo trên trang web kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020.
 • Nộp Danh sách đề xuất Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020.
 • Kiểm tra hồ sơ chuẩn bị xét tốt nghiệp THCS theo mẫu biên bản nhà trường;

Thầy Tân

 

Cô Thắm

 

GVCN 9

 

 

13/6

Thông báo cho người học cần bổ sung hồ sơ

Thầy        Tân,

GVCN 9

 

Trước 05/7

 • Hoàn thành kiểm tra cuối năm học, Hoàn thành điểm tổng kết các môn học khối 9.
 • Hoàn thành hồ sơ học sinh dự xét tốt nghiệp THCS

 

 • Hoàn thành cập nhật điểm, hạnh kiểm, kết chuyển dữ liệu cuối năm học tất cả các khối lớp (phần mềm Quản lý thông tin Giáo dục trực tuyến).

GV dạy K9

 

Thầy        Tân,

GVCN 9

Thầy        Tân,

GVCN 9

 

 

6/7

Kiểm tra chéo hồ sơ tốt nghiệp giữa các lớp

Cô H. Hoa,

Thầy Tân, GVCN 9, Cô

Thắm

 

07/7-

08/7

Hội đồng xét tốt nghiệp THCS làm việc.

HĐ xét TN

 

 

10/7

Hoàn thiện và nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS về PGD:

+ Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS;

+ Biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS;

+ Bảng thống kế kết quả tốt nghiệp;

+Danh sách người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS có cột chữ ký học sinh;

+ Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS (lưu ý phải trùng khớp trên phần mềm tốt nghiệp VNPT, trên danh sách công nhận tốt nghiệp có thêm hàng chữ kèm theo Quyết định số....../QĐ-PGDĐT, ngày..../...../2020 của phòng GD&ĐT Bảo Lâm. (Nộp 02 bộ).

 

Ð/c Long, Tân, GVCN 9, TKHÐ, Cô

Thắm

13/7-

15/7

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời

 Ð/c Long, Tân, GVCN

9, Cô Thắm

 

 

Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS Bảo Lâm yêu cầu ông (bà) Phó Hiệu trưởng, TTCM, GVCN khối 9 và các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG - BGH;    
                                                                                                         
(Đã ký)

 • GVBM, TTCM;        
 • Hội đồng xét tốt nghiệp trường;     
 • Lưu: VT.                                                                                                             Trương Thăng Long

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây