Công tác kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018

Thứ sáu - 03/11/2017 12:09
Căn cứ Hướng dẫn số 296/PGDĐT-TTr ngày 21/9/2017 của Phòng  Giáo dục và Đào tạo Bảo Lâm về việc hướng dẫn công tác Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018;
Trên cơ sở quán triệt phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018, nhằm cao nhận thức, vị trí, vai trò, hiệu quả và chất lượng công tác kiểm tra nội bộ trường học, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý chỉ đạo dạy và học, Trường PT DTNT Bảo Lâm xây dựng kế hoạch  kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 như sau:

UBND HUYỆN BẢO LÂM

TRƯỜNG PT DTNT BẢO LÂM

 

Số:        /KH- DTNT

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         

Bảo Lâm, ngày     tháng 9 năm 2017

 

 

                                                     KẾ HOẠCH       

Công tác kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018

 

Căn cứ Hướng dẫn số 296/PGDĐT-TTr ngày 21/9/2017 của Phòng  Giáo dục và Đào tạo Bảo Lâm về việc hướng dẫn công tác Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018;

Trên cơ sở quán triệt phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018, nhằm cao nhận thức, vị trí, vai trò, hiệu quả và chất lượng công tác kiểm tra nội bộ trường học, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý chỉ đạo dạy và học, Trường PT DTNT Bảo Lâm xây dựng kế hoạch  kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Kiểm tra nội bộ trường học (KTNB) là hoạt động quản lý quan trọng, thường xuyên của nhà trường, là thực hiện yêu cầu của quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay; đồng thời giúp Hiệu trưởng nhà trường nắm chắc tình hình, tìm ra biện pháp nhằm đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh mọi hoạt động của nhà trường, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển toàn diện nhà trường.
 2. Nhà trường phải tăng cường tự kiểm tra, thường xuyên theo dõi xem xét, đánh giá tất cả mọi hoạt động của nhà trường trên cơ sở đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn về công tác kiểm tra.
 1. NGUYÊN TẲC
 1. Công tác KTNB phải thực hiện trên nguyên tắc: Hiệu trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước) vừa là đối tượng được kiểm tra (dân chủ, công khai, minh bạch mọi hoạt động, mọi thông tin để Ban KTNB tiến hành kiểm tra, giám sát).
 2. Công tác kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả. Kết quả kiểm tra phải phản ánh đúng thực trạng về đối tượng được kiểm tra, tránh định kiến, cả nể, đối phó, làm qua loa hình thức.
 3. Khi tiến hành kiểm tra phải thực hiện đúng quy trình; lập biên bản (theo quy định) ghi đầy đủ cụ thể, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra; lưu trữ hồ sơ chính xác, đầy đủ.

III. NHIỆM VỤ

 1. Nhiệm vụ chung

l.1. Tiếp tục quán triệt đầy đủ và cụ thể các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

1.2. Tăng cường đổi mới hoạt động kiểm tra; nâng cao chất lượng hiệu quả các đợt kiểm tra; tập trung kiểm tra các nội dung liên quan công tác quản lý chỉ đạo, việc thực hiện các quy định về chuyên môn nghiệp vụ và các vấn đề liên quan đến các hoạt động nổi bật của nhà trường trong năm học.

1.3. Nâng cao hiệu quả hiệu lực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng.

1.4. Phát huy vai trò của ban thanh tra nhân dân của  nhà trường trong việc vi phạm quy chế dân chủ cơ quan.

 1. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Kiện toàn ban KTNB, nâng cao năng lực nghiệp vụ, đủ khả năng tham mưu phối hợp, hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra.

  1. Xây dựng kế hoạch KTNB tập trung vào những nội dung có nhiều  vấn đề cần chỉnh đốn, hướng dẫn khắc phục thêm.
  2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác KTNB, đảm bảo đầy đủ các nội dung kiểm tra theo kế hoạch.
  3. Phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân giải quyết kịp thời những vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
  4. Phân công các thành viên trong ban kiểm tra nội bô thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các nội dung cụ thể.
  5. Cập nhật hồ sơ, biên bản đầy đủ, lưu trữ chính xác, trình tự, kịp thời.
 1. NỘI DUNG KIỂM TRA NỘI BỘ

1. Kiểm tra nhà trường:

 1. Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng.

1.2. Kiểm tra công tác tổ chức; bố trí, sử dụng, tiếp nhận, luân chuyển đội ngũ; phân công, phân nhiệm; việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập theo quy định; việc công khai minh bạch những nội dung liên quan đến công chức, viên chức.

  1. Kiểm tra các điều kiện về CSVC: Khai thác, sử dụng, bảo quản phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị, đồ dùng dạy học.
  2. Kế hoạch phát triển giáo dục (KHPTGD); công tác tuyển sinh; chuyển trường; huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số; phổ cập giáo dục (PCGD), kiểm định chất lượng (KĐCL); xây dựng trường chuẩn Quốc gia (TCQG).
  3. Kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp, thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học; công tác kiểm tra, thi; tích hợp liên môn; ra đề, chấm điểm, đánh giá đối với học sinh phổ thông (xét tốt nghiệp lớp 9, phân luồng học sinh); quy định đánh giá học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, tiệm cận những nội dung, kế hoạch dạy học trong chương trình sách giáo khoa mới.
  4. Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch dạy học (KHDH), đánh giá xếp loại giờ dạy theo định hướng đổi mới phương pháp, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp theo hướng dẫn của các ngành học, bậc học.
  5. Kiểm tra nội dung, chương trình giáo dục toàn diện: Giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, an toàn giao thông, an ninh trường học, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục kỹ năng sống, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng (nếu có) và các nội dung khác theo quy định; kết quả xếp loại hạnh kiểm học sinh từng học kỳ, năm học.
  6. Kiểm tra quy trình thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo luật định.
  7. Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp, chú trọng năng lực điều hành, phối hợp; hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp dạy nghề; tư vấn học đường; hoạt động Đoàn -Hội - Đội; công tác tham mưu phối hợp.
 1. Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng nhà trường
  1. Kiểm tra việc sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý chỉ đạo dạy và học; xây dựng kế hoạch; thực hiện quy chế chuyên môn; bố trí, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại đội ngũ; trang bị hồ sơ sơ sổ sách, BDTX đối với giáo viên; bồi dưỡng phụ đạo đối với học sinh; việc thực hiện chế độ chính sách; quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý hành chính; quản lý sử dụng các nguồn kinh phí, các loại quỹ; công tác tham mưu, phối hợp và công tác xã hội hóa giáo dục...
  2. Việc thực hiện giảng dạy đối với Hiệu trưởng nhà trường theo quy định.
  3. Kiểm tra việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện công khai minh bạch các nguồn kinh phí ngoài ngân sách, quỹ hội PHHS, quỹ xã hội hóa (XHH), dạy thêm học thêm; các nguồn ủng hộ, tài trợ; việc nghiệm thu, thanh lý, quyết toán; việc tham mưu đề xuất trong huy động, sử dụng các nguồn kinh phí của đơn vị, các loại hồ sơ, chứng từ liên quan.
 2. Kiểm tra các Phó hiệu trưởng, tổ, khối, nhóm chuyên môn: (Có thể kết hợp cùng thời điểm kiểm tra nhà trường)
  1. Kiểm tra, xem xét, đánh giá năng lực của các Phó hiệu trưởng, tổ, khối trưởng, nhóm trưởng và người phụ trách các bộ phận.
  2. Đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công; việc xây dựng kế hoạch dạy học từng bộ môn theo hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng GD&ĐT, theo đặc thù của từng Phó hiệu trưởng, từng tổ, khối, nhóm chuyên môn.
  3. Kiểm tra chất lượng quản lý chuyên môn, chất lượng giảng dạy; điều khiển sinh hoạt chuyên môn; công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng thường xuyên; công tác quản lý chương trình dạy học, dạy bù, dạy thay; thực hiện quy chế chuyên môn; hoạt động ngoại khóa; phụ đạo; bồi dưỡng; kỹ năng khai thác hồ sơ tổ, khối, nhóm chuyên môn; việc triển khai công tác kiểm tra trong nội bộ trong tổ, khối, nhóm chuyên môn...
  4. Kiểm tra thực hiện giảng dạy của Phó hiệu trưởng theo quy định.

Lưu ý:

 • Kiểm tra các Phó hiệu trưởng, tổ, khối nhóm chuyên môn chủ yếu liên quan đến năng lực tham mưu, đổi mới phương pháp, việc chỉ đạo và thực hiện quy chế, nâng cao năng lực tổ chức dạy học, công tác đánh giá, xếp loại...
 • Kiểm tra các bộ phận chủ yếu tập trung vào những nội dung liên quan đến chức năng hoạt động hỗ trợ dạy và học trong nhà trường như Đoàn, Hội, Đội, Chữ thập đỏ, Khuyến học khuyến tài...
 1. Kiểm tra giáo viên: Kiểm tra thực hiện các quy định của Điều lệ trường học về chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy học (ĐMPPDH), kiểm tra đánh giá (KTĐG), xây dựng kế hoạch cá nhân; công tác soạn, giảng, thực hiện phân phối chương trình (PPCT); kiểm tra việc cập nhật điểm trên sổ điểm và hệ thống điện tử (VNPT school; việc nhận xét đánh giá học sinh theo ngành học, bậc học; kiểm tra cá nhân dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường theo các quy định (nếu có). Trong đó đi sâu kiểm tra:

4.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

 • Tư tưởng, chính trị: Chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước; quy chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;
 • Đạo đức, nhân cách, lối sống: Ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; giúp đỡ lẫn nhau; tính trung thực trong công tác; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.
 1. Kết quả công tác được giao
 • Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn .
 • Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học gắn với đặc thù cấp học, lồng ghép tích hợp; thực hiện thí nghiệm thực hành, ứng dụng CNTT; sử dụng thiết bị; tự làm đồ dùng dạy học (kiểm tra đối chiếu kế hoạch dạy học, giáo án cùng với hồ sơ của bộ phận, cá nhân phụ trách thiết bị, thí nghiệm thực hành).
 • Quan tâm đến đối tượng học sinh; thực hiện các quy chế, quy định các thông tư về đổi mới kiểm tra đánh giá, thi, kiểm tra... nhất là việc kiểm tra đánh giá học sinh theo từng cấp học.
 • Việc dự giờ giáo viên được kiểm tra
 • Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh (kiểm tra qua chất lượng tỷ lệ bộ môn).
 • Việc tham gia góp ý xây dựng trường, tổ, khối, nhóm của cá nhân, có giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường.
 • Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; thực hiện đúng quy định về dạy thêm, học thêm.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: Công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm; tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào của ngành, của đơn vị.
 1. Kiểm tra nhân viên :

Kiểm tra hoạt động của nhân viên Văn thư, Thư viện, Y tế, Bảo vệ, Phuc vụ, Cấp dưỡng (bảo mẫu) trong việc quán triệt các văn bản chỉ đạo; xây dựng kế hoạch; cập nhật thông tin; lưu trữ văn bản, hoàn thiện hồ sơ sổ sách và các thủ tục hành chính; trình độ tác nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ; năng lực tay nghề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ; tham gia đầy đủ các hoạt động, các phong trào cùa ngành và của nhà trường tổ chức.

Riêng đổi với nhân viên Văn thư khi kiểm tra cần chú ý việc cập nhật các văn bản quy định, việc lưu trữ các loại văn bản, hồ sơ sổ sách liên quan đến công chức, viên chức theo quy định.

 1. Tự kiểm tra tác nghiệp của công tác kế toán, tài chính, tài sản, CSVC của đơn vị theo quy định của Luật tài chính kế toán; công tác hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ biểu mẫu kế toán theo quy định hiện hành.

* Năm học 2017-2018 tùy tình hình thực tế, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra chuyên đề giáo viên, nhân viên phải đảm bảo hợp lý, trọng tâm, chất lượng và hiệu quả.

 1. Kiểm tra học sinh
  1. Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ trường phổ thông, nội quy nhà trường; việc rèn luyện đạo đức tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, lời nói, hành vi; tinh thần thái độ học tập, khả năng tiếp thu bài, nghiêm túc trong kiểm tra, thi, kỹ năng chia sẻ giúp đỡ bạn bè.
  2. Thực hiện đúng quy định của trường của lớp, trang phục, sách vở, đồ dùng học tập.
 2. Kiểm tra công tác giái quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng
  1. Đối với công tác tiếp công dân (CD), giải quyết khiếu nại (KN) tố cáo (TC): Kiểm tra việc trang bị sổ sách tiếp CD, sổ theo dõi đơn thư KN, TC, cập nhật đúng quy định; bố trí địa điểm tiếp CD, quy chế tiếp CD, lịch phân công tiếp CD, tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn thư, thụ lý giải quyết KN, TC và việc thiết lập hồ sơ vụ việc dúng quy định.

7.2. Đối với công tác phòng chống tham nhũng (PCTN): Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Luật PCTN, quy chế làm việc; quy chế dân chủ; quy tắc ứng xử trong cơ quan đơn vị; quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế công khai, kê khai tài sản thu nhập theo quy định... thực hiện công khai chi trả chế độ chính sách đối với người dạy và người học, chú ý việc cập nhật hồ sơ sổ sách và lưu giữ đúng quy trình.

IV. QUY TRÌNH VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ

 1. Tổ chức lực lượng kiểm tra: Ban hành quyết định thành lập Ban KTNB do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, các Phó hiệu trưởng là Phó trưởng ban, thành viên là các tổ, khối, nhóm trưởng và các giáo viên có kinh nghiệm, có đạo đức có năng lực, có uy tín... phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban và triển khai thực hiện trong suốt năm học. (Tùy vào số lượng và nội dung công việc, quy mô s lượng Ban KTNB do Hiệu trưởng quyết định).

2. Xây dựng kế hoạch KTNB: Căn cứ hướng dẫn của các cấp, Hiệu trưởng các trường tổ chức họp, thảo luận trong toàn trường: xác định mục tiêu, nội dung, đối tượng kiểm tra, thống nhất chỉ tiêu tiến hành xây dựng kế hoạch KTNB. Sau khi được phê duyệt, Hiệu trưởng công khai kế hoạch trong toàn thể hội đồng nhà trường.

 1. Quy trình kiểm tra (thực hiện theo 3 bước)

Bước 1. Chuẩn bị kiểm tra: Căn cứ kế hoạch, Hiệu trưởng nhà trường và thành viên ban KTNB cập nhật, nắm bắt những thông tin, thông báo cho đối tượng được kiểm tra biết; niêm yết công khai lịch kiểm tra, nội dung kiểm tra cụ thể lên bảng thông báo và công bố trong cuộc họp của nhà trường.

Bước 2. Tiến hành kiểm tra: Cập nhật, thu thập thông tin, chuẩn bị các biên bản biểu mẫu có liên quan đến nội dung kiểm tra; tiến hành kiểm tra hồ sơ sổ sách (HSSS) dự giờ (nếu có); lập biên bản từng nội dung kiểm tra, tư vấn thúc đẩy (nếu có).

Bước 3. Kết thúc kiểm tra: Hoàn thiện nội dung biên bản kiểm tra (từng cuộc và từng nội dung kiểm tra); hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra; ban hành kết luận và thông báo kết luận kiểm tra công khai trước hội đồng sư phạm, chú ý việc khắc phục của đối tượng được kiểm tra, sau kiểm tra.

 1. Về hồ sơ, biểu mẫu KTNB

Hồ sơ KTNB của các trường bao gồm: Kế hoạch KTNB (có sự phê duyệt của Phòng GD&ĐT); Quyết định thành lập Ban KTNB của từng trường; Bản phân công nhiệm vụ; Sổ tiếp CD, sổ theo dõi giải quyết KN, TC; Các loại HSSS, biểu mẫu, biên bản kiểm tra đối với tổ, khối nhóm chuyên môn và các bộ phận; biên bản kiểm tra giáo viên, nhân viên; phiếu dự giờ (nếu có); biên bản xử lý vi phạm quy chế (nếu có); bản nhận xét đánh giá phẩm chất, năng lực của Hiệu trưởng đối với giáo viên được kiểm tra; các loại tài liệu biểu mẫu khác có liên quan. Tất cả các hồ sơ, biểu mẫu biên bản của quá trình kiểm tra đều phải có đầy đủ chữ ký theo quy định.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Kế hoạch kiểm tra nội bô năm học 2017-2018 của nhà trường được công bố trong tòan thể CBGV-CNV; Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác KTNB để có phương án xử lý các sai phạm (nếu có) xảy ra.
 2. Các tổ Chuyên môn, hành chính căn cứ kế hoạch chung lập kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm tra theo nhiệm vụ chức năng quản lý, nộp 01 bản kế hoạch KTNB về Hiệu trưởng  trước ngày 25/10/2017.
 1. THÔNG TIN BÁO CÁO
 1. Báo cáo định kỳ
 • Báo cáo sơ kết công tác KTNB học kỳ I năm học 2017-2018 trước ngày 10/1/2018;
 1. Báo cáo tổng kết công tác KTNB năm học 2017 - 2018 trước ngày 15/5/2018. Báo cáo đột xuất: Theo yêu cầu của các cấp quản lý hoặc khi có tình huống phức tạp nảy sinh.

Trên đây là Kế hoạch công tác KTNB của Trường PT DTNT Bảo Lâm năm học 2017 - 2018. Trong quá trình triển khai và thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh, báo cáo về Hiệu trưởng  để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT Bảo Lâm;

-

- Lãnh đạo trường, các Tổ CM-NV;

- Lưu: VT.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây