BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 - 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

Chủ nhật - 04/06/2017 15:25
- Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ GDĐT V/v ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành GDĐT tỉnh Lâm Đồng;- Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;- Công văn số 2404/SGDĐT-VP ngày 29/8/2016 của Sở GDDT Lâm Đồng V/v Lịch công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;- Công văn số 289 /SGDĐT- VP ngày 10 /5/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018.Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bảo Lâm kính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 như sau:
2
2
TRƯỜNG PT DTNT BẢO LÂM
 
                   Số:     / BC-DTNTBLSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

             Bảo Lâm,  ngày   20  tháng 5 năm 2017
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 - 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018
 
 Phần I.
MỞ ĐẦU
 
I. Các căn cứ để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017
- Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ GDĐT V/v ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành GDĐT tỉnh Lâm Đồng;
- Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
- Công văn số 2404/SGDĐT-VP ngày 29/8/2016 của Sở GDDT Lâm Đồng V/v Lịch công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;
- Công văn số  289  /SGDĐT- VP ngày 10 /5/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018.
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bảo Lâm kính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 như sau:
    II. Tình hình và bối cảnh triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 
          Năm học 2016 - 2017 Trường PT DTNT Bảo Lâm triển khai nhiệm vụ năm học với điều kiện như sau :
          + Đội ngũ : Tổng số CB-GV- Nhân viên : 36 người. Trong đó : Lãnh đạo: 03, Giáo viên : 22, CNV : 11.
         ( Cuối năm hoc giảm 02 người so với đầu năm học, 01 cán bộ quản lý nghỉ
 hưu , 01 giáo viên chuyển công tác ) 
          Trường có các tổ chức như : 04 Tổ chuyên môn, 02 Tổ nghiệp vụ , (Văn phòng , Tổ quản lý sinh và Công nghệ thông tin).
          + Tổng số học sinh : 263, Cuối năm : 259. Chuyển trường : 04. Tổng số học sinh chia làm 4 khối lớp .(6,7,8 và 9), mỗi khối 02 lớp.
          + CSVC : 8 phòng học / 8 lớp, học hai buổi/ngày; 02 Khu KTX, các đầy đủ các phòng bộ môn cho các môn học đáp ứng yêu cầu cho việc giảng  dạy và nuôi dưỡng học sinh, nhà Bếp theo quay trình khép kín và phòng ăn, phòng Ở cho học sinh đảm bảo sộng rãi thoáng mát . Sân chơi bãi tập cho học sinh đầy đủ. Có sân TDTT, Hồ bơi…Cảnh quan nhà trường thông thoáng, xanh, sạch, đẹp.    
1. Thuận lợi: 
Năm học 2016-2017, Trường PT DTNT Bảo lâm có những thưận lợi như sau :
-  Nhà trường luôn được sự quan tâm giúp đỡ của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, các cấp Ủy Đảng và chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh.
-  Tập thể cán bộ giáo viên Nhà trường luôn đoàn kết nhất trí. Ban Chi uỷ, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên , lãnh đạo trường phối hợp đồng bộ thực hiện tốt hoạt động chung của Nhà trường.
- Nguồn nhân lực của Nhà trường đầy đủ, có chất lượng, kinh nghiệm công tác khá tốt, số lượng giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn cao( trên 80%). Đa số cán bộ, giáo viên của trường đều thành thạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trong công tác quản lý nhà trường.
- CSCV nhà trường khang trang đầy đủ dáp ứng với nhu cầu dạy học và nuôi dưỡng học sinh .
- Công tác xã hội hoá giáo dục luôn được Nhà trường quan tâm, được sự ủng hộ của Phụ huynh học sinh, các tổ chức xã hội.
2. Khó khăn: 
- Chất lượng tuyển sinh đầu vào thấp và không đồng đều, nên nhà trường cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là công tác mũi nhọn.
- Phần lớn gia đình ở xa, có điều kiện kinh tế khó khăn, Còn một bộ phận cha, mẹ học sinh nhận thức còn hạn chế, ít quan tâm đến con em mình, giao khoán cho nhà trường nên công tác phối hợp với nhà trường còn nhiều hạn chế.
- Công tác phối kết hợp với địa phương nhiều địa phương chưc thực sự quan tâm đến đối tượng học sinh DTNT nên công tác tuyên truyền tuyển sinh vào lớp 6 chưa thực sự có hiệu quả .
Phần II
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ  NĂM HỌC 2016 – 2017
1. Công tác quản lý giáo dục và đào tạo
- Thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục:
+ Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong đội ngũ về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với công cuộc đổi mới, phát triển GDĐT; xây dựng kế hoạch số 04 /KH-DTNT, ngày 15 tháng 10 năm 2016 thực hiện Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 11/2/2014 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
+ Xây dựng các kế hoạch và tổ chức triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện., mỗi CB_GVCNV đều có bản đăng ký hành động , có sơ kết, đánh giá, bình chọn danh hiệu đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai.
          + Đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức (kế hoạch) sát thực tiễn của nhà trường, tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ. số  21 /KH-DTNT, ngày 20 /10 /2016
          + Công tác đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, PHT, giáo viên và đánh giá công chức, viên chức nhà trường được thực hiện theo đúng quy định.
          + Công tác bồi dưỡng thường xuyên được quan tâm, xây dựng kế hoạch đầy đủ, căn cứ kế hoạch của nhà trường, từng giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, có tổ chức báo cáo kiểm tra việc tự bồi dưỡng của giáo viên.
          + Công tác phối hợp với các đoàn thể đã tạo được sự gắn kết trong nội bộ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ. Cán bộ và giáo viên, nhân viên hổ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc.
          + Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, nội quy cơ quan, nội quy học sinh…thông qua Hội nghị công chức, viên chức. Chế độ chính sách của người lao động và học sinh được đảm bảo, kịp thời.
          + Nghiêm túc thực hiện “3 công khai”, thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; chi tiêu đúng mục đích, đúng quy định về tài chính
- Công tác kiểm tra nội bộ: Nhà trường đã nâng cao vai trò của các tổ trưởng chuyên môn trong việc tổ chức các hoạt động tự kiểm tra, kiểm tra hoạt động nghiên cứu, SKKN của tổ. Trong năm học Ban KTNB đã tổ chức kiểm nội bộ theo kế hoạch như kiểm tra toàn diện giáo viên, kiểm tra hoạt động của văn thư hành chính, hoạt động y tế học đường, hoạt động thư viện, hoạt động sư phạm của 03 tổ chuyên môn, công tác quản lý và công khai tài chính, tài sản, chế độ chính sách của giáo viên, nhân viên, học sinh. Qua công tác hiểm tra đánh giá không có trường hớp nào vi phạm .
- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức các hoạt động dạy học: Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục và dạy học đạt hiệu quả. Nhà trường có kế hoạch về hoạt động CNTT từ đầu năm học để triển khai thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhân sự, tài chính-tài sản, quản lý điểm trong dạy và học. Cập nhật đầy đủ các phần mềm về quản lý theo quy định của sở. Các văn bản chỉ đạo đã được đưa lên Website của trường. Thông tin trao đổi trong trường nhanh chóng, kịp thời.
- Trong năm học 2016-2017 nhà trường đã tham mưu cho UBND huyện Bảo Lâm phê duyệt kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với chính quyền, các tổ chức, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện như: Công An Huyện, Trung tâm Y tế huyện, CTKTCTCC...giúp đỡ nhà trường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chăm sóc sức khỏe học sinh, xây dựng cảnh quan sư phạm, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, và CBGVNV.
Nhìn chung, nhà trường tổ chức, triển khai các hoạt động theo đúng kế hoạch; chặt chẽ trong tổ chức, nội dung và hình thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, phát huy được vai trò, tinh thần trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện; tạo được không khí thi đua sôi nổi, giữ vững đoàn kết nội bộ.
2. Về tổ chức các hoạt động giáo dục
2.1. Thực hiện nhiệm vụ chung
– Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn dự giờ rút kinh nghiệm, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra đề kiểm tra định kỳ của  học sinh...tổ chức cho 100% giáo viên tập huấn, tham gia dự giờ học tập áp dụng vào việc dạy học theo mô hình trường học mới. Triển khai thí điểm ở Khối lớp 6 từ năm học 2016-2017.
 
– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của ngành gắn với các phong trào thi đua, đổi mới giáo dục rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục trong nhà trường.
– Thường xuyên triển khai công tác tự bồi dưỡng của giáo viên, cán bộ quản lý; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý trong nhà trường; chú trọng việc thực hiện kỷ cương, nền nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá.Trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Sở giáo dục và phòng giáo dục tổ chức cụ thể: Bồi dưỡng thường xuyên: 100% GV dự theo chuyên môn; có 100% CB-GV-CNV nhà trường dự bồi dưỡng chính trị hè; 100% giáo viên dự triển khai nhiệm vụ năm học; cử giáo viên dự tập huấn sử dụng các phần mềm sử dụng bảng tương tác thông minh; tập huấn trường học kết nối...
- Thực hiện có hiệu quả“ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: phong trào thi đua Hai tốt, duy trì trong suốt năm học với nhiều hình thức phù hợp với thầy cô giáo và học sinh trong trường; trường đã thực hiện nhiều giải pháp trong công tác đổi mới phương pháp dạy học; chú trọng công tác giáo dục đạo đức học sinh, đặc biệt quan tâm đến những em có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh cá biệt.
Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh; cảnh quan được đầu tư, chăm sóc, luôn bảo đảm xanh-sạch-đẹp; Tổ chức duy trì phong trào trồng rau sạch, tự học, tự rèn, tự quản …xây dựng nếp sống văn minh nơi KTX.
Công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh được chú trọng, nhà trường có phòng Y tế học đường, có tủ thuốc với cơ số thuốc cơ bản, có góc tư vấn  tâm lý cho học sinh; thường xuyên phối hớp vớiTTYT Bảo Lâm chăm sóc sức khỏe cho học sinh; Công tác an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh thường xuyên được quan tâm; Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã có cải tiến tích cực, hàng tháng, hàng tuần đều có chủ đề sinh hoạt cho toàn trường trong sáng thứ hai đầu tuần, trong các buổi sinh hoạt chung.
- Nhà trường đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên như: tiền lương, các khoản phụ cấp, tiền chế độ thai sản, học bổng, chi phí học tập…; Thực hiện nghiêm túc việc cung cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho các lớp; Nhà trường cũng đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực từ phụ huynh để nâng cấp các điều kiện ăn ở, sinh hoạt của học sinh, cảnh quan sư phạm nhà trường và trong công tác giáo dục toàn diện học sinh.
- Công tác thi đua khen thưởng được nhà trường và các tổ chức trong nhà trường đặc biệt quan tâm, chú trọng khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình với việc nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác, hăng hái tham gia thi đua. Nhà trường đã cụ thể hóa, định rõ các tiêu chuẩn thi đua để làm căn cứ đánh giá thi đua trong đội ngũ và học sinh; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các hoạt động. Năm học 2016-2017, trường có 2 CSTĐ cấp Tỉnh,07 CSTĐ cơ sở, 32/34 CB-GV – TỶ lệ 93% đạt LĐTT.
- Năm 2015-2016 Nhà trường đã triển khai công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng dẫn của Sở GDĐT;Tháng 11 năm 2016,  trườngPT DTNT Bảo Lâm  được UBND Tỉnh Lâm Đồng  công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia và được Sở GD-ĐT Lâm Đồng kiểm tra công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3/3.
 2.2. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông
- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Lâm Đồng lần thứ X. Tổ chức cho CB-GV-CNV làm bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tham gia Hội thi cùng Khối Giáo dục và đạt Giải nhất trong tòan Huyện.
Kết quả: Có 100% CB-GV-CNV nhà trường tham  gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có bản đăng ký nội dung chương trình hành động.
- Việc triển khai các giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, đưa chương trình triển khai Mô hình Trường học mới Việt Nam (VNEN) vào giảng dạy khối 6 năm học 2016-2017.
Kết quả : Tổng số học sinh được đánh giá: 71
Hoàn thành tốt : 13 hs Tỷ lệ : 21.3%, Hoàn thành : 45 hs, Tỷ lệ: 63.4%
Chưa hoàn thành: 13hs , tỷ lệ : 21.3%.
* Đối với giáo viên
+ Thực hiện các chuyên đề theo từng bộ môn, tập trung về đổi mới phương pháp dạy và xây dựng phương pháp tự học cho HS.
+ Nâng cao hiệu quả soạn giảng bằng giáo án điện tử, khai thác tốt máy chiếu được trang bị trên các phòng học giúp giáo viên vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
+ Trọng tâm các buổi họp tổ nhóm đều bàn sâu về chương trình giảng dạy chuẩn kiến thức cần truyền đạt cho HS, kết hợp rèn luyện kỹ năng cho HS qua từng bài học cụ thể, cách áp dụng cho từng đối tượng, từng lớp dạy.
+ Thống nhất cách ra đề kiểm tra về nội dung và hình thức của bài kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ.
+ Thảo luận và phân tích các phần, các bài khó dạy trong chương trình.
+ Yêu cầu đặt ra cho giáo án là: chất lượng, hệ thống câu hỏi khơi gợi được tính tích cực và tư duy sáng tạo cho HS.
+ Sử dụng ĐDDH sẵn có và làm thêm ĐDDH phục vụ cho bài dạy. BGH theo dõi và kiểm tra, hạn chế tình trạng dạy chay (sử dụng sổ đăng ký sử dụng ĐDDH).
+ Tổ chức cho HS học tập và thảo luận theo nhóm, tổ, chú trọng việc dạy học theo các phương pháp mới.
* Đối với học sinh:
+ GV hướng dẫn kỹ cho HS về phương pháp học tập bộ môn theo hướng tích cực, chủ động và mạnh dạn phát biểu xây dựng bài học.
+ Xây dựng phương pháp học tập - thảo luận theo nhóm nhằm phát huy tính chủ động tích cực trong học tập.
+ Tổ chức cho HS nghiên cứu bài học và học tập bộ môn qua các tiết dạy bằng việc khai thác tốt CNTT.
+ Tổ chức cho HS tham quan dã ngoại trong các tiết ngoại khóa theo kế hoạch của nhà trường.
- Nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tin học
+ Chỉ đạo giáo viên tiếng Anh khai thác có hiệu quả phòng bộ môn
+ Cung cấp những kiến thức cơ bản, kỹ năng trong việc sử dụng trang thiết bị phục vụ việc học tập của học sinh.
+ Kỹ năng sử dụng phần mềm ứng dụng trên máy tính: xử lý văn bản, xử lý số liệu, xử lý ảnh, …
+ Tăng cường khả năng khai thác internet, tìm kiếm thông tin trên mạng, sử dụng các phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc học tập các bộ môn.
+ Tổ chức cho HS tham dự các kỳ thi như: Giải toán trên mạng, hùng biện tiếng Anh…
- Công tác tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
+ Nhà trường đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ chương trình, nội dung, kế hoạch; đi sâu đổi mới phương pháp, bám chuẩn kiến thức kỹ năng. Chỉ đạo cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra. Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng khung phân phối chương trình, thực hiện theo yêu cầu giảm tải nội dung chương trình, phù hợp với đối tượng học sinh.
+ Sinh hoạt tổ- nhóm chuyên môn đúng thời gian quy định, nội dung cuộc họp quan tâm nhiều đến góp ý chuyên môn, nhận xét giờ dạy.
+ Việc phân công, bố trí đội ngũ đúng quy định; nhà trường cũng đã có kế hoạch cụ thể, quản lí, theo dõi việc thực hiện chương trình qua lịch báo giảng, sổ đầu bài, báo cáo thực hiện chương trình của các tổ chuyên môn; sắp xếp thời khóa biểu hợp lí; bố trí dạy thay, dạy bù cho kịp chương trình do những ngày nghỉ, đảm bảo hoàn thành chương trình, kiến thức cơ bản cho học sinh.
+ Chương trình, nội dung, kế hoạch các hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể chất, lao động hướng nghiệp và dạy nghề, tư vấn học đường, giáo dục pháp luật được nhà trường thực hiện tốt, với giải pháp lồng ghép tích hợp trong các môn học, qua các hoạt động ngoại khóa, tổ chức văn nghệ, TDTT, các hội thi, các ngày lễ lớn…
- Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
+ Ngay từ đầu năm nhà trường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng các kế hoạch hội thảo, chuyên đề đổi mới PPDH; chỉ đạo các Tổ trưởng chuyên môn tăng cường các hoạt động chuyên môn tập trung vào công tác đổi mới PPDH; Yêu cầu giáo viên tự học, tự bồi dưỡng, áp dụng các phương pháp mới vào dạy học, nâng cao kỹ năng sử dụng trang thiết bị CNTT. Vận động giáo viên nghiên cứu và đề xuất các sáng kiến kinh nghiệm về cải tiến đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.
+ Tất cả giáo viên đều được tham gia tập huấn về kiểm tra, đánh giá phù hợp với yêu cầu đổi mới và thực hiện xếp loại học sinh theo đúng tinh thần của Thông tư 58/2012/BGD-ĐT ngày 12.12.2011.
+ Nhà trường cũng đã tổ chức kiểm tra 1 tiết đề cùng chung trong khối đối với các môn học và triển khai cho giáo viên thực hiện cập nhật điểm số trên mạng theo hướng dẫn của SGD& ĐT; bảo đảm tính chính xác, công bằng, công khai.
-  Xây dựng và triển khai các hoạt động giáo dục đặc thù:
* Công tác giáo dục giá trị và kỹ năng sống, phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường.
+ Nhà trường đã chỉ đạo cho tổ quản lí nội trú phối hợp với tổ nữ công, chi đoàn, đội Thiếu niên xây dựng kế hoạch giáo dục giá trị, kỹ năng sống cho học sinh. Trong năm học đã triển khai 6 chuyên đề: “Giáo dục giới tính, sức khỏe vị thành niên”, “Kỹ năng giao tiếp – sinh hoạt cộng đồng”, “ Phòng chống bạo lực học đường…”, “ Em yêu biển đảo” “ An toàn giao thông” “ Phòng chống đuối nước…; thực hiện chương trình rèn kỹ năng sống vào sáng thứ 2 hàng tuần với các nội dung: kể chuyện về Bác Hồ, về nếp sống đẹp, văn minh.
+ Giáo viên chủ nhiệm, tổ quản lý nội trú thực hiện nghiêm túc các tiết sinh hoạt lớp, các buổi sinh hoạt nội trú để kịp thời phát hiện và uốn nắn những học sinh có biểu hiện sai phạm; Phát huy vai trò của đội tự quản, đội cờ đỏ trong việc kiểm tra, theo dõi hoạt động ở khu nội trú, ở các lớp học.
+ Nhà trường cũng đã phối hợp với Công an Huyện   tuyên truyền công tác giữ gìn an ninh trật tự - An toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường; Thường xuyên quán triệt nâng cao tinh thần cảnh giác cho CB, GV, NV về công tác bảo vệ an ninh trật tự trong đơn vị; Cho CB, GV, NV, học sinh viết cam kết không vi phạm pháp luật, không vi phạm luật an toàn giao thông.
* Công tác tư vấn tâm lý học đường
  Nhà trường đã thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường do đồng chí Phó Hiệu trưởng làm tổ trưởng và các thầy cô giáo có kinh nghiệm trong công tác giáo dục học sinh, đã triển khai:
+ Nội dung chương trình tập huấn cho CB, GV, NV, học sinh toàn trường.
+ Xây dựng kế hoạch tư vấn cho học sinh
+ Mở hòm thư góp ý, đề xuất tư vấn cho học sinh
Qua công tác cũng đã giải quyết được nhiều băn khoăn thắc mắc trong lứa tuổi, tâm tư tình cảm của các em.
* Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi được tổ chức thường xuyên theo từng chủ đề, chủ điểm như: lễ hội trò chơi dân gian trong ngày khai giảng, văn nghệ chào mừng ngày 20 - 11 và tham gia thi vòng cụm với Phòng Giáo dục Bảo Lâm; vẽ tranh với chủ đề về thầy cô, nhà trường; thành lập các đội tuyển tham gia hội khỏe phù đổng năm 2015-2016.
+ Trường phối hợp với Hội CMHS nâng cấp sân bãi TDTT, xây dựng hồ bơi (200m2), mua sắm trang thiết bị, dụng cụ để các em học và luyện tập các kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước,  sinh hoạt vui chơi hang ngày.
* Công tác giáo dục hướng nghiệp
+ Nhà trường đã phối hợp với TTGD nghề nghiệp Bảo Lâm dạy nghề làm vườn cho 70 học sinh khối 8, tỷ lệ 100% học sinh tham gia.
          + Triển khai chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh qua nhiều hoạt động trong và ngoài lớp như các hình thức lao động tự phục vụ, lao động công ích, học tập các môn kỹ thuật, 2 tiết hướng nghiệp cho học sinh khối 9, lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất gắn với học nghề và ứng dụng tiến bộ của  khoa học kỹ thuật.
           Hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường đã có tác dụng nâng cao nhận thức, tự giác, tự phục vụ bản thân của các em trong sinh hoạt, học tập hàng ngày; ý thức bảo quản, giữ gìn cảnh quan sư phạm, tài sản chung của các em được nâng lên rõ rệt.
- Thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh trường PTDTNT thoe thông tư tiên tịch 109/2011/TTLT/BTC-BGD-ĐT,  nhà trường triển khai các chế độ chính sách rông rãi đến tường CB-GVCNV và học sinh phụ huynh , tổ chức triển khai thực hiện chế đô cho học sinh đúng đủ có sự tham gia giám sát của nhà trường , hội phụ huynh học sinh cũng thư các tổ chứ đoàn thể trong nhà trương và năm học 2016-2017 không có những vấn đề tiêu cực nào xảy ra. Được phụ huynh học sinh tin tưởng và đánh giá cao .
* Công tác chăm sóc nuôi dưỡng học sinh
          Nhà trường đã chỉ đạo Tổ Quản lý học sinh xây dựng  và thực hiện tốt các kế hoạch: Quản lý nề nếp ăn ở, giờ giấc sinh hoạt học tập của học sinh, Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, vui chơi ngoài giờ lên lớp, Lao động sản xuất, chăm sóc vườn hoa-cây cảnh, vệ sinh môi trường, quản lý bếp ăn, nâng cao chất lượng bữa ăn, an toàn thực phẩm, cháy nổ…
Trong năm học qua nề nếp ở nội trú là khá tốt; các em có ý thức tự giác thực hiện; không có vấn đề xấu xảy ra trong nhà trường.
2.3. Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực: 
Tổng số học sinh :   259 hs . 
Xếp loại hạnh kiểm :      + Tốt :   203 hs - Tỷ lệ :   78.4%
                                           + Khá :   41 hs -  Tỷ lệ :  15, 9%
                                           + TB  :    15 hs -   Tỷ lệ :   5.7 %
                                            + 100% xếp loại Hạnh kiểm trung bình trở lên.
                                           + Không có học sinh  xếp loại Yếu về hạnh kiểm :
 
1

* Xếp loại học lực : 
                                      + Giỏi :              17 hs - Tỷ lệ :          6.6%
                                      + Khá :            132 hs - Tỷ lệ :        51.0%,
                               + Trung bình : 106 hs - Tỷ lệ :        40.9%
                               + Yếu :              04 hs - Tỷ lệ :          1,5%
                                + Học sinh đạt TB trở lên:  255hs Tỷ lệ  98,5%
                                       + Không có học sinh xếp loại  Kém.
                                       + Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 61/61 tỷ lệ : 100%
 
2

                                      Tỷ lệ lên lớp thẳng : 98.4% 
* Chất lượng mũi nhọn : 
          Trường tổ chức bồi dưỡng học sinh các bộ môn tham gia các cuộc thi IOE, Violympic Toán và Vật lý cấp trường,   
       * HSG cấp Huyện : 07 hs.
       Trong đó 05 hs giỏi Môn Sử - Địa và  02 học sinh Đạt giải thi toán trên mạng
       * HSG cấp Tỉnh : 02 hs Môn Lịch sử Trong đó 01 giải nhất 01 giải nhì.
        *Hoạt động TDTT đạt nhiều thành tchá cao trong các hội thi cấp huyện và cấp tỉnh: có 25 Giải các loại.
3

3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
 Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2020 theo hướng dẫn của các cấp:
+ Nhà trường đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đầy đủ, đúng quy trình; công tác quy hoạch bảo đảm tính công khai, minh bạch, công tác tham mưu bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý được thực hiện đúng trong nguồn quy hoạch.
 + Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được quan tâm; kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ của giáo viên, nhân viên có hiệu quả; giáo viên về cơ bản đã vượt chuẩn.
+ Công tác tổ chức trong nhà trường hoạt động có hiệu quả, đồng bộ góp phần tích cực trong công tác quản lý chỉ đạo của nhà trường
- Tổ chức các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên đề để bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị và thư viện.
- Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên được tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của ngành. Nhà trường còn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng tại chỗ thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các tổ. Hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên được quan tâm, khuyến khích giáo viên tự giác và tích cực học tập.
- Việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tổ chức đánh giá, phân loại giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục theo các Chuẩn đã ban hành. Nhà trường coi trọng công tác đánh giá, xếp loại giáo viên, cán bộ quản lý. Các văn bản hướng dẫn được công khai trên Website của trường, dán ở bảng công khai để tất cả giáo viên được biết và thực hiện thu thập minh chứng từ đầu năm học. Việc đánh giá xếp loại đã được thực hiện công khai, dân chủ, trách nhiệm và có kết quả tốt.
- Tổ chức hướng dẫn và  thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với nhà giáo, với nhân viên theo quy định hiện hành. Ngoài ra nhà trường đã có một số chính sách quan tâm và khuyến khích nhà giáo, nhân viên thể hiện quan việc ưu tiên học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng học sinh giỏi…
3.1: Kết quả xếp loại CB GVCNV : 
Tổng số giáo viên-CNV  được xếp loại :  34.
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ :           10.
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ :                    22.
+ Hoàn thành nhiệm vụ :                          03.
Danh hiệu thi đua :   LĐTT : 31/34; ( trong đó bình chọn CSTĐ CS: 07)
 
4. Về tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên; các nội dung, định mức chi cho công tác quản lý và chuyên môn được thực hiện theo quy định.
- Nhà trường cũng đã phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt công tác xã hội hóa huy động sự đóng góp tự nguyện để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, giáo dục.
- Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản hiện có. Hệ thống hồ sơ, sổ sách rõ ràng, hợp lệ, có đủ các loại hồ sơ theo quy định.
- Thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng kinh phí, luôn đề cao tinh thần chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Thường xuyên kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ tài sản của nhà trường và có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản công.
- Công tác tự kiểm tra được tiến hành thường xuyên; có kết luận, kiến nghị và tiến hành rà soát điều chỉnh cho phù hợp. Thực hiện các nội dung công khai đúng quy định. Trong năm học chưa để xảy ra mất mát, thất thoát tài sản, tài chính của cơ quan.
III. Đánh giá chung
1. Kết quả đạt được:
          – Hoạt động chuyên môn của Nhà trường luôn được chú trọng, các tổ chuyên môn thực hiện tốt việc dự giờ xếp loại, dự giờ rút kinh nghiệm, kiểm tra đánh giá tay nghề giáo viên. Tất cả giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, 100% cán bộ giáo viên của trường sử dụng thành thạo CNTT. Việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên được thực hiện thường  xuyên thông qua các buổi Hội thảo và chuyên đề cấp trường.
– Thực hiện tốt việc bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu, kém và học sinh khá giỏi ở tất cả các khối lớp, do đó tỷ lệ chất lượng 2 mặt của học sinh là khá tốt. Học sinh tham gia đầy đủ các phong trào của các cấp đề ra như:  thi học sinh giỏi cấp huyện, đạt 07 hs, cấp Tỉnh : 02; TDTT, Văn nghệ do ngành, địa phương tổ chức, thi giải Toán và giải tiếng Anh qua mạng…..
– Nguồn nhân lực và cở sở vật chất của trường ngày càng phát triển, đáp ứng được việc nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm tới .
– Chi bộ nhà trường năng động trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Nhà trường, luôn có kế hoạch bồi dưỡng đảng viên, quần chúng trở thành những cá nhân có phẩm chất chính trị đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ tốt.
–  Đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các đoàn thể trong, ngoài nhà trường trong việc thực hiện các cuộc vận động của ngành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chi đoàn giáo viên và Đội tích cực trong việc thực hiện các phong trào của ngành, của địa phương, của trường như: thể dục thể thao – văn nghệ, ngoại khóa giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống, an toàn giao thông, ma túy, HIV/AIDS,…góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
     – Công tác xã hội hóa giáo dục cũng được Nhà trường quan tâm, kết quả đạt được là rất tốt, như việc vận động quà Tết cho học sinh nghèo, cho học sinh vượt khó học khá giỏi, khen thưởng động viên cho những học sinh có ý thức vươn lên trong học tập rèn luyện, tham gia xây dựng tăng cường CSVC phục vụ cho nhu cầu thiết thực trong nhà trường. Tổ chức cho học sinh tam quan học tập.
   – Năm học 2016-2017 nhà trường đạt kế hoạch đề ra xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020.
2. Hạn chế, thiếu sót.
- Năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, còn một ít giáo viên hạn chế về kinh nghiệm giảng dạy. Việc đổi mới phương pháp dạy học chưa đạt kết quả như mong muốn.
- Sinh hoạt chuyên đề của các tổ chuyên môn thiếu tính đột phá, chưa chuyên sâu và gắn kết thực tiễn giảng dạy.
- Một số giáo viên chưa mạnh dạn chưa tự tin khi áp dụng triển khai Mô hình Trường học mới Việt Nam (VNEN) vẫn còn băn khoăn.
3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm:
   * Nguyên nhân:
       - Tuổi nghề của giáo viên không đồng đều, số giáo viên nghỉ hộ sản và …trong năm học nhiều nên hạn chế về kinh nghiệm giảng dạy và chất lượng giảng dạy.
     - Còn một số ít học sinh thiếu động cơ học tập đúng đắn, lười học …dẫn đến chất lượng còn hạn chế.
        - Giáo viên chưa năng động và tích cực trong hoạt động chung. Một số giáo viên ít tiết có một mình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên không có môi trường học tập lẫn nhau .
* Bài học kinh nghiệm:
- Để nhà trường thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao đòi hỏi phải có nhận thức và đồng thuận cao của tập thể trong tất cả mọi hoạt động. đặc biệt là sư quyết đoán dám nghĩ dám làm của Lãnh đạo nhà trường .
- Công tác xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường phải được tập thể quan tâm, đóng góp, xây dựng và quyết tâm thực hiện. Công tác kiểm tra nội bộ trường học phải được coi trọng, thực hiện xuyên suốt trong năm học, biến công tác kiểm tra thành tự kiểm tra đánh giá một cách tích cực.
- Mỗi nhà giáo phải nhận thức rõ về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để thực thi. Người cán bộ quản lý phải thường xuyên cải tiến công tác quản lý cũng như tự giác học tập để bồi dưỡng, nâng cao trình độ kịp đáp ứng với sự thay đổi, vận động.
          - Để làm tốt công tác giáo dục dân tộc:
+ Cần làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh, các ban ngành đoàn thể, chính quyền và nhân dân địa phương.
+ Phải thật sự tôn trọng, yêu thương học sinh. Những hoạt động phải mang tính vừa sức, cụ thể và có chú trọng đến hình thức.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:  Không
 
Phần III
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 NĂM HỌC 2017 – 2018
1.  Nhiệm vụ trọng tâm
 - Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ GDĐT và Kế hoạch Chương trình hành động số 74-CTr/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT;
- Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Lâm Đồng lần thứ X.
         - Tập trung chỉ đạo công tác dạy và học  triển khai Mô hình Trường học mới Việt Nam (VNEN) khối 7 và khối 6 . Triển khai các giải pháp đổi mới để phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học; phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi; tham gia các cuộc thi giải Toán, Tiếng Anh trên mạng…
             - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; thể chế hóa các quy định; phát huy dân chủ; nâng cao vai trò trách nhiệm của các đoàn thể, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ.
- Đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng nâng cao chất lượng của đội ngũ mốt các thiết thực.
- Sử dụng và quản lý có hiệu quả nguồn tài chính, cơ sở vật chất. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tăng cường sự đóng góp tự nguyện của Cha mẹ học sinh để phát triển nhà trường.
- Tăng cường công tác quản lý nội trú; làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh.Thực hiện tốt các chính sách đối với Giáo viên và học sinh .
2.  Biện pháp thực hiện
- Tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý.
- Xây dựng chặt chẽ các kế hoạch, tổ chức triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường. xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết đăng ký các chỉ tiêu ngay từ đầu năm học .
- Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với các cấp lãnh đạo, ban ngành, đoàn thể trong và ngoài nhà trường và Hội cha mẹ học sinh trong việc giáo dục học sinh, giữ ǵn an ninh, trật tự, pḥng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xă hội trong nhà trường và huy động sự đóng góp tự nguyện để phát triển nhà trường.
- Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên và học sinh.
Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018 của trường PT Dân tộc nội trú Bảo Lâm .
 
 
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 Nơi nhận:                                                                                                                            
- Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng (B/c).
- Phòng GDĐT- Bảo Lâm (B/c)
- Lưu văn phòng.                  
 
 
                                                                                                NGUYỄN RY
                                                                                                                                                                                                       
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây