KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI KHKT CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2021 - 2022

Thứ hai - 25/10/2021 09:45

KẾ HOẠCH

HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI KHKT CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2021 - 2022

UBND HUYỆN BẢO LÂM

TRƯỜNG PTDTNT THCS BẢO LÂM

Số: 95/KH-DTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Bảo Lâm, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI KHKT CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

          Thực hiện công văn số 249/PGDĐT-THCS ngày 20/8/2021 của Phòng GD&ĐT Bảo Lâm về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp huyện dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2021 - 2022, trường PTDTNT THCS Bảo Lâm xây dựng kế hoạch hướng dẫn nghiên cứu KHKT và tham gia cuộc thi KHKT cấp huyện năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Tổ chức triển khai

          Nhà trường tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi đến giáo viên và học sinh. Tổ chức tìm hiểu, phổ biến các quy định, hướng dẫn của Bộ, Sở GDĐT, Phòng GDĐT về Cuộc thi.

          Triển khai công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật (NCKHKT) tới toàn thể học sinh khối 8, 9 của trường ngay từ đầu năm học.

          Tổ chức tổng kết, đánh giá các hoạt động NCKHKT của học sinh, khen thưởng học sinh và giáo viên hướng dẫn có thành tích trong công tác NCKHKT của học sinh tham gia Cuộc thi năm học 2020 - 2021 và phát động phong trào NCKHKT tham gia Cuộc thi năm học tiếp theo.

          Các tổ có thể tiếp tục phát triển các dự án đã được thực hiện từ những năm trước để triển khai thực hiện cho năm học 2021-2022 nhưng cần đảm bảo tốt theo các yêu cầu của khoản 7 Điều 4, Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012.   

          Phát huy đội ngũ giáo viên hiện có, đặc biệt là giáo viên có năng lực, kinh nghiệm NCKHKT. Đưa nội dung triển khai NCKHKT của học sinh vào sinh hoạt của tổ chuyên môn. Giao nhiệm vụ cho giáo viên Tổ KHTN, tổ KHXH định hướng hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu cho học sinh:

+ Tổ KHTN: Định hướng và tuyển chọn ít nhất 01 dự án thuộc lĩnh vực Hóa Sinh.

+ Tổ KHXH: Định hướng và tuyển chọn ít nhất 01 dự án thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội hành vi.

2. Thời gian tham gia cuộc thi KHKT các cấp năm học 2021 - 2022

a) Cấp trường:

          Từ ngày 30/10/2021 đến ngày 30/11/2021: Giáo viên định hướng hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu cho học sinh. Giáo viên hướng dẫn nộp danh sách học sinh tham gia nghiên cứu, tên đề tài kèm theo bản đề cương tóm tắt dự án dự thi KHKT về BGH nhà trường vào trước ngày 25/10/2021.

          Từ ngày 20/11/2021 đến 25/11/2021: Học sinh chuẩn bị báo cáo sơ bộ các ý tưởng để Hội đồng thẩm định nhà trường tham gia góp ý bổ sung vào ngày 24/11/2021.

          Từ 25/11/2021 đến 28/11/2021: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm sản phẩm dự thi KHKT cấp huyện.

          Từ 29/11/2021 đến 03/12/2021: Viết báo cáo KHKT và hoàn thiện dự án dự thi.

          Từ 30/11/2021 đến 05/12/2021: Duyệt báo cáo KHKT với BGH, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo KHKT cấp trường trước ngày 03/12/2021 để tiến hành chuẩn bị áp phích, nộp hồ sơ, sản phẩm dự án dự thi về BTC cấp huyện.

          (Hiệu trưởng yêu cầu Tổ trưởng có trách nhiệm nhắc nhở các giáo viên trong tổ được phân công hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT thuộc các lĩnh vực tích cực cùng với học sinh tìm và lựa chọn các ý tưởng sáng tạo có tính khả thi để đưa vào nghiên cứu, chế tạo, chỉnh sữa hoàn thiện hồ sơ dự thi cấp huyện nộp về PGD trước 08/12/2021).

b) Cấp huyện:

          Dự kiến tổ chức cấp huyện trong hai ngày (từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021);

          Dự kiến tổ chức tại trường THCS Quang Trung, Lộc An.

2.2. Đối tượng dự thi

         Học sinh đang học lớp 8,9 trường PTDTNT THCS Bảo Lâm. (Ngoài số học sinh đang trong đội tuyển bồi dưỡng HSG cấp huyện ở bộ môn văn hóa).

          Mỗi thí sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi.

2.3. Nội dung thi:

          Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực quy định trong quy chế của Cuộc thi. Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 2 học sinh (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ đóng góp khác nhau vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai. Những vấn đề nghiên cứu thuộc 22 lĩnh vực trong bảng dưới đây:

 

STT

Lĩnh vực

Lĩnh vực chuyên sâu

1

Khoa học động vật

Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Dinh dưỡng và tăng trưởng

2

Khoa học xã hội hành vi

Điều dưỡng và phát triển; Tâm lý; Tâm lý nhận thức …

3

Hóa sinh

Hóa – Sinh phân tích; Hóa – Sinh; Hóa – Sinh cấu trúc...

4

Y sinh và khoa học sức khỏe

Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dinh dưỡng

5

Kỹ thuật Y sinh

Vật liệu Y sinh; Cơ chế sinh học; Thiết bị Y sinh ….

6

Sinh học tế bào phân tử

Sinh lý tế bào; Gen; Miễn dịch ….

7

Hóa học

Hóa học phân tích; Hóa vô cơ; Hóa hữu cơ

8

Sinh học trên máy tính; Sinh- tin

Kĩ thuật Y sinh; Dược lý trên máy tính ….

9

Khoa học Trái đất và Môi trường

Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước...

10

Hệ thống nhúng

 

11

Năng lượng Hóa học

Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Vật liệu năng lượng mặt trời.

12

Năng lượng Vật lí

Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió...

13

Kĩ thuật cơ khí

Kĩ thuật dân dụng; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải...

14

Kĩ thuật môi trường

Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước...

15

Khoa học vật liệu

Vật liệu sinh học; Gốm và thủy tinh; Polime ….

16

Vi sinh

Vi trùng và kháng sinh; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường ….

17

Vật lí và thiên văn

Từ; Cơ học; Thu phát sóng điện tử

18

Toán học

Đại số; Hình học

19

Khoa học thực vật

Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật.

20

Rô bốt và máy thông minh

Máy sinh học; Lý thuyết điều khiển; …

21

Phần mềm hệ thống

Thuật Toán; An ninh máy tính; Hệ điều hành…

22

Y học truyển dịch

Khám bệnh và chuẩn đoán; Phòng bệnh; Nghiên cứu lâm sang …

2.4. Người hướng dẫn:

Tổ KHTN: Dự án KHKT - Phụ trách chính: Cô Hứa Thị Năm. Hỗ trợ: Nhóm giáo viên có bộ môn thuộc lĩnh vực dự án.

Tổ KHXH: Dự án KHHV - Phụ trách chính: Thầy Nguyễn Văn Nhị. Hỗ trợ: Nhóm giáo viên bộ môn Ngữ Văn.

Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên hướng dẫn, do Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định. Một giáo viên được bảo trợ tối đa 02 dự án KHKT của học sinh trong cùng thời gian.   

2.5. Hồ sơ dự thi:

          Quyết định của Thủ trưởng đơn vị dự thi về việc thành lập đội tuyển tham dự Cuộc thi KHKT cấp huyện;

          Danh sách dự án đăng ký dự thi;

          Phiếu báo cáo xếp loại hạnh kiểm và học lực của thí sinh có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường;

          Hồ sơ dự án đăng ký dự thi theo quy định của Cuộc thi bao gồm (theo mẫu được đăng tải trên trang web http://giaoducphothong.edu.vn ) hoặc trên trường học kết nối:

        + Phiếu học sinh (Phiếu 1A);

        + Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B);

        + Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1);

        + Kế hoạch nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu 1A);

        + Báo cáo kết quả nghiên cứu;

        + Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có 1C);

c) Thời hạn nộp Hồ sơ dự thi cấp huyện:

          Nộp đăng kí số lượng dự án dự thi, số lượng thí sinh; Hồ sơ dự thi kèm theo danh sách dự án, thí sinh về Phòng GD&ĐT và gửi bản mềm qua địa chỉ email Phòng GDĐT trước ngày 21/11/2021;

2.7. Công tác hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi:

          Thực hiện theo Thông tư 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 kèm theo Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ GDĐT.

         3. Kinh phí

          Kinh phí phục vụ công tác NCKHKT và tham gia các Cuộc thi KHKT các cấp trích từ các nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động thường xuyên phục vụ dạy học của nhà trường.

       Trên đây là kế hoạch hướng dẫn nghiên cứu KHKT và tham dự cuộc thi KHKT cấp huyện dành cho học sinh THCS năm học 2021 - 2022 của trường PTDTNT THCS Bảo Lâm. Trong ./.

 

Nơi nhận:

- Bộ phận CM (t/h);

- Các tổ CM;

- Lưu VP, CM.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

      

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây