KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2018 - 2019

Chủ nhật - 11/11/2018 10:36
UBND - HUYỆN BẢO LÂM                              CỘNG HÒA XÁ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PT DTNT THCS BẢO LÂM                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                   Bảo Lâm, ngày     tháng 10  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2018 - 2019

 

 

Căn cứ Công văn số 262/PGD&ĐT-GDTrH ngày 17/9/2018 của Phòng GD&ĐT Bảo Lâm về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018-2019;

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-DTNT, ngày 15 tháng 10 năm 2018 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường PTDTNT THCS Bảo Lâm. Trường PTDTNT THCS Bảo Lâm xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019 với những nội dung và thời gian cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tạo điều kiện để giáo viên rèn luyện, thể hiện năng lực giảng dạy và hiểu biết trong công tác giáo dục; đồng thời chia sẽ, trao đổi những kinh nghiệm về chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy và học cũng như khai thác, sử dụng hiệu quả các phương tiện, đồ dùng dạy học.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, là cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

2. Yêu cầu:

Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông bậc THCS.

Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

      1. Đối tượng: Giáo viên đang giảng dạy tại Trường PTDTNT THCS Bảo Lâm.

       2. Điều kiện:

      - Có đăng ký danh hiệu thi đua từ đầu năm học.

      - Có thời gian giảng dạy liên tục từ năm thứ 3 trở lên.

      - Có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực chuyên môn.

          - Kết quả xếp loại chuyên môn của năm học trước từ loại khá trở lên.

      III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

      1. Nội dung:

      Nội dung 1: Đánh giá sáng kiến kinh nghiệm – giải pháp hữu ích hoặc báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

          Nội dung 2: Kiểm tra năng lực

          Toàn văn Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

          Toàn văn Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông;  

          Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT: Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học: Tập trung tìm hiểu các điều 4,15,16,27,42 và toàn bộ chương 4;

          Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (thay thế Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT).

          Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

          Quyết định Số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 03 năm 2006 về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập; giải quyết tình huống sư phạm ...

      Nội dung 3: Thực hành giảng dạy 02 tiết trong chương trình tại thời điểm diễn ra hội thi (01 tiết tự chọn, 01 tiết chỉ định bằng hình thức bốc thăm) có ít nhất một tiết ứng dụng CNTT.

      2. Hình thức:

      a. Chấm SKKN, GPHI HOẶC NCKHSPƯD

      Giáo viên nộp cho Ban tổ chức hội thi văn bản SKKN – GPHI hoặc báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã có đánh giá kèm theo nhận xét, góp ý của tổ chuyên môn.

      b. Kiểm tra năng lực:

      Bài thi kiểm tra năng lực là thi tập trung - kiểm tra lý thuyết được trình bày

trên giấy thi theo quy định.

          + Thi theo hình thức tự luận và trắc nghiệm với nhiều bài tập nhỏ, thời gian làm bài là 45 phút.

      + Quy về thang điểm 10. Giáo viên đạt từ 8 điểm trở lên thì được thực hiện vòng thực hành giảng dạy.

      + Các giám khảo sẽ chấm bài kiểm tra và cho điểm độc lập khi đã cắt phách.

      c. Thi tiết dạy:

      Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết dạy tham gia thi giảng là tiết dạy đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp đó.

      IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC

      1. Chấm sáng kiến kinh nghiệm – giải pháp hữu ích - NCKHSPƯD:

      *  Tuần 12 (theo PPCT) của năm học (từ ngày 05/11 đến 07/11/2018).

      *  GV dự thi nộp SKKN, GPHI hoặc báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: 9 giờ 00 phút, sáng thứ hai ngày 05/11/2018 (nộp cho thầy Phạm Trường Lâm hoặc cô Huỳnh Thị Hoa)

      *  Địa điểm chấm: Phòng họp hội đồng.

     2. Thi kiểm tra năng lực: Tuần 12 của năm học (dự kiến sau tiết 4, sáng ngày thứ Năm 08/11/2018).

     3. Thi tiết dạy: GV dạy 02 tiết từ tuần 14 của năm học (từ ngày 19/11 đến 24/11/2018).

     + Tiết tự chọn: GV đăng kí tại tổ chuyên môn.

     + Tiết chỉ định: Chuyên môn tổ chức cho GV thực hiện bốc thăm tại Phòng họp hội đồng sau tiết 4, sáng thứ Sáu ngày 09/11/2018.

     + Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp các tiết dạy (tự chọn và bốc thăm) của giáo viên trong tổ nộp về mail chuyên môn trong ngày Chủ Nhật 12/11/2018.

      V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA GIÁO VIÊN

      Giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” phải đạt các nội dung yêu cầu sau:

      1. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải đạt điểm thống nhất từ 06 điểm trở lên.

      2. Bài thi kiểm tra năng lực đạt điểm thống nhất từ 8 điểm trở lên.

      3. Các tiết dạy phải đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 tiết đạt loại giỏi. Điểm xếp loại tiết dạy là điểm trung bình của các giám khảo.

      VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           1. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban tổ chức và Ban giám khảo của hội thi. Ban tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường sẽ mời một số giáo viên cốt cán ở các đơn vị trường lân cận và giáo viên cốt cán trong tổ chuyên môn để tham gia làm giám khảo hội thi.

            2. Đề thi kiểm tra năng lực có giới hạn nội dung kiểm tra, sẽ thông báo cụ thể.

            3. Sau mỗi nội dung thi Ban tổ chức sẽ tổng hợp kết quả, công khai tại thông báo chuyên môn của trường.

            4. Giáo viên đạt kết quả 2 vòng thi (SKKN – GPHI và kiểm tra năng lực) sẽ tiếp tục tham gia dự thi vòng 3 (vòng thi tiết dạy).

     VII. KINH PHÍ HỘI THI:

     Thực hiện theo qui chế chi tiêu nội bộ 2018.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019 của Trường PTDTNT THCS Bảo Lâm. Yêu cầu các Tổ trưởng chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc, đề nghị các Tổ trưởng công đoàn phối hợp với Tổ trưởng chuyên môn động viên, khuyến khích và tạo điều kiện giúp đỡ cho các giáo viên đăng ký dự thi đạt được kết quả tốt trong hội thi./.

  Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT huyện;                                                                                            K/T HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng, các P. Hiệu trưởng;                                                                                  P. HIỆU TRƯỞNG

- Các Tổ trưởng chuyên môn;                                                                                            (Đã ký)

- Lưu: CM,VP.                                                                                                                 HUỲNH THỊ HOA

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây